P a m ě t n í   d e s k a

s l u ž e b n é   A n n y   L e h ň o v s k é


Pamětní deska či vlastně pamětní kámen byl původně zapuštěn do panského mlýna, který stál v místě nynější zámecké vodárny na břehu Ohře.
Kámen byl z rozbouraného mlýna vyjmut v roce 1874 a uložen na zámku ve skladišti. Později byl zabudován na jižní stěnu vodárny, kde se nachází dodnes.

NÁPIS NA KAMENI:
"R. 1560. na den sv. Prokopa Anna Lehňovská zabita kamenem z hradu. Prosí za její duši."

Tato událost se stala pravděpodobně při bourání hradeb staré tvrze pánů Zajíců z Hazmburka, při přestavbě na renesanční zámek panem Janem nejstarším z Lobkovic dne 4.července roku 1560.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :