D o b a   s t ě h o v á n í   n á r o d ů

V roce 375 podnikl bojovný národ Hunů vedených Attilou nájezd na kmeny severně od Černého moře a způsobil tím řetězovou reakci, kterou nazýváme doba stěhování národů.
Není vyloučeno, že pod Hunskou vládu spadly i České země. Místním kraje později procházely různé kmeny různých národností, z nichž nejvýznamnějším posledním neslovanským byli Langobardi.
Zdejší kraj – Poohří – obsadili někdy okolo roku 540. Zanechali po sobě jen několik hrobů, bohatě vybavených sklem, slonovinou a látkami. Z našich krajů odešli okolo roku 568.
Představovat si však, že po odchodu Langobardů zůstala naše země pustá je zcela mylná. Nadále zde žili zbytky germánských kmenů a původního obyvatelstva. Na konci 6 století přichází do těchto končin národ hledající nové území. Byli to Slované.
Nálezy z doby stěhování národů můžeme spočítat na prstech jedné ruky. V bývalém Venclíčkově kamenolomu byl v roce 1910 nalezen fragment nádoby a bez data nálezu byly objeveny 2 stříbrné pozlacené spony, bronzová spona, kostěný hřeben a 7 skleněných korálků. Pan Vogel nalezl ve svém domě v roce 1938 železné kopí.
Libochovicích byl v roce 1930, v objektu dnešního domova důchodců, objeven panem Jiráskem žárový hrob s kostěným hřebenem.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :