V ý v o j  a   u d á l o s t i

d o   k o n c e   2 0. s t o l e t í


Libochovice do konce roku 1917

1900


V roce 1900 došlo ke s Výsledky sčítání lidí a domů v roce 1900 v Libochovicích.
Ve městě 2171 obyvatel ve 328 domech.
Z toho bylo:
2131………………. Čechů,
28 ………………… Němců,
12 ………………… jiné národnosti.

Katolíků ………………… 2043,
evangelíků ……………… 4,
Židů …………………….. 124.

čítání obyvatel a domů
. V Libochovicích tehdy bydlelo 2171 obyvatel ve 328 domech.
8.března se dohodla Sokolská obec s obcí o úpravě hřiště na místě budoucí sokolovny, které by mělo být využíváno též školou.
Městský rozpočet na rok 1900:
Příjem ………………………………. 14 355 K 20 h
Výdej ………………………………... 29 192 K 35 h
----------------------------------------------------------------
Schodek …………………………….. 14 837 K 15 h

Městský rozpočet na rok 1900

Libochovické obyvatele velice rozrušily události druhé Házmburské (Klapské) katastrofy ve dnech 11.-12.dubna. Na pomoc se vydal místní hasičský sbor a mnoho dobrovolníků.
8.května bylo započato se stavbou turbíny v hraběcí elektrárně.
10.června bylo započato s výstavbou silnice na Jiřetín.
12.srpna se konal v Libochovicích Župní slet sokolský.
27.prosince byl předložen projekt na výstavbu městských jatek.
V tomto roce se počalo jednat o výstavbě železné dráhy Louny- Libochovice. Ovšem s podmínkou zřízení zastávky Libochovice – město.
Byla postavena nová kruhová cihelna.


1901


1.dubna byl pro okres Libochovický zřízen zvěrolékař se služným 800 + 200 Korun.
5.června uhradilo město Okrašlovacímu spolku ztrátu 203 K 30 hal. za úpravy močálovitého pozemku na městský park Celková cena úprav byla 653K 82 hal.
Téhož dne darovalo město na projekt železné dráhy Libochovice-Ječovice 6000 K.
V létě byla dostavěna a uvedena do provozu jedna z prvních elektráren na zemědělském venkově. Stavbu nechal provést hrabě Josef z Herbersteina. Dvě turbíny o výkonu 486 b.s. (385 KN) zajišťovaly pohon mlátiček, řezaček šrotovníků (byl zde jediný pluh poháněný elektřinou v Čechách) ve dvorech velkostatku v Libochovicích, Brníkově, Evani, Dubanech, Kostelci, Poplzích, Radovesicích, Hájku, Chotěšově a Vrbičanech. Rozvod byl ve 4000 V.
28.července pronajali právováreční občané pivovar hraběti Josefu z Herbersteina za 3.300 Kč.
Téhož dne byla uzavřena smlouva o elektrickém osvětlení města mezi obcí a hraběcím velkostatkem.
8.srpna se konaly oslavy Matice školské, na kterou hrabě Herberstein zakázal účast svých zaměstnanců. Jeden zahradnický dělník však o slavnosti v Košticích střílel z hmoždířů a byl propuštěn.
12.srpna se konaly 12.srpna roku 1901 se konaly volby do obecního zastupitelstva.
Starostou byl zvolen.......... V.Reinhart.
I.radní.................... E.Fiedler
II.radní.................... V.Pokorný
III.radní.................... A.Žák
IV.radní.................... J.Bernard
V.radní.................... J.Löbel
VI.radní.................... Dr.J.Kadlec

volby do obecního zastupitelstva
.
15.srpna bylo přestěhováno Křenkovo krajinské muzeum z radnice do školy.
11.listopadu bylo školní radou rozhodnuto o založení Pokračovací hospodářské školy.
9.prosince byla městskou radou zvolena deputace na pohřeb MUDr.V.Paříka.


1902


Městský rozpočet na rok 1902:
Příjem ……………………… 15 536 K 10 h
Výdej ………………………. 29 854 K 53 h
------------------------------------------------------
schodek …………………….. 14 318 K 43 h
Městský rozpočet na rok 1902.

2.ledna byl zřízen "Polévkový ústav" pro žactvo v zimní době.
20.května město uvítalo místního rodáka, světícího biskupa Čecha, který přijel k vysvěcení nově vymalovaného a opraveného kostela.
29.června byl zahájen provoz na dráze Louny – Libochovice o délce trati 21 km. Před zahájením provozu celou trať projel technicko-policejní vlak a ihned na to bylo dáno úřední povolení k otevření trati.
13.srpna bylo na městské schůzi domlouváno Izraelitům, aby neodebírali německé noviny a svým veřejným hovorem dávali najevo "že jsou syny Českého národa".
4.listopadu povolilo obecní zastupitelstvo stavbu jatek, ale aby měli právo veřejnosti. Na stavbu poskytlo půjčku 22 000K. Stavět se začalo až z jara roku 1903.
29.prosince byl schválen regulační plán města, který byl již vypracovaný 1.září, ale městská rada jej po připomínkách nechávala upravovat. Autorem plánu byl ing.Holub z Plzně.
V tomto roce byla provedena rozsáhlá oprava kostela Všech svatých – jak z vnějšku (břidlicová krytina), tak i vnitřku pod odborným vedením a dohledem křesťanské akademie. V kněžišti byla dána nová dlažba, postavena nová mřížka ze sliveneckého mramoru a nová křtitelnice z kararského mramoru. Pod kůrem byly postaveny nové přesné kopie původních lavic. Pražský malíř, Josef Mathauser (1846-1917), stoupenec t.zv. nazaretské školy malířů, maluje nejprve koncept obrazu „Matka Boží s českými patrony“ jako obraz asi 1m velikosti (tento obraz visí v kapli na děkanství).


1903


Městský rozpočet na rok 1903:
Příjem ………………………. 16101,13 K
Výdej ……………………….. 30226,97 K
---------------------------------------------------
schodek ……………………... 14125,34 K
Městský rozpočet na rok 1903
.
18.ledna byly na rozkaz nadzahradníka Hrbka ve školním parku všechny stromy a keře seříznuty skoro až u země, tito poté téměř všechny zašly. Školnímu parku tak kvůli lidské hlouposti vznikla nenapravitelná škoda.
14.března nabídla Řemeslnická beseda svoji knihovnu pro zřízení knihovny obecní. Toto bylo prozatím vzato na vědomí a bylo započato se sháněním sponzorů na zakoupení většího množství knih.
Již 13.května 1903 učinil Dr.Kadlec městu návrh na zřízení kanalizace. Na tehdejší ceny by takové zřízení stálo 20 - 30.000 K.
V červenci se konala velkolepá oslava 30.výročí založení Spolku dobrovolných hasičů v Libochovicích.
6.července se konal oslava M.J.Husa.
21.srpna byl uspořádán Třebenický večírek místním odborem Národní jednoty Severočeské na téma boj Čechů s Němci v Třebenicích.
2.září uspořádala Občanská beseda přátelský večer za účasti operní pěvkyně M.Gaarnetové a houslového virtuóza B.Lhotského.
7.září byla zkolaudována Městská jatka. Stavitel Krupka je postavil za 24.000 K.
4.října se konal z podnětu Libochovického politického klubu "Resoriptový den" zakončený přednáškou JUDr.L.Macháče o Českém státním právu. Účast byla prý hojná.
12.prosince se konala první valná hromada Veslařského klubu. Prvním jeho starostou byl zvolen Dr.J.Kadlec.
V tomto roce začínají vycházet noviny Český sever. Vydavatel byl F.Drha.


1904


Městský rozpočet na rok 1904:
Příjem …………………………… 18663,03 K
Výdej ……………………………. 33603,92 K
--------------------------------------------------------
schodek …………………………. 14940,79 K

Obecní dluh činil 203 776 K 44 h.
Městský rozpočet na rok 1904
.
5.května byla dostavěna Sokolovna v celkovém nákladu 26 000 korun.
13.května při odvodech v Libochovicích povečeřeli páni z odvodní komise v hotelu U tří lip. Při večeři došlo k zajímavému incidentu. Následkem něhož vzniklo mezi Čechy veliké pobouření. Městský úřad napsal stížnost poslancům Dru Karmářovi, Dru Pacákovi a Dru Fořtovi.
16.června jednalo zastupitelstvo o zakoupení pozemků na rozšíření městského parku v celkové výměře 17 korců a 487 sáhů (1 korec 515 zl. 20 kr.) a celkové částce 9074 zl.37 kr.
Od 25.července do 10.srpna bylo ve škole ubytováno vojsko (3 bataliony 92.pluku s 80 důstojníky), kvůli vojenským manévrům v okolí. U Duban byl rozložen vojenský tábor. V městě hrála denně na náměstí vojenská hudba.
14.srpna byla slavnostně otevřena Sokolovna u příležitosti sokolského sletu župy Podřipské, za veliké účasti místního obyvatelstva.
23.srpna proběhly volby do obecního zastupitelstva.


1905


Městský rozpočet na rok 1905:
Příjem ………………………… 18800,12 K
Výdej …………………………. 33736,85 K
-----------------------------------------------------
schodek ……………………….. 14936,37 K
Městský rozpočet na rok 1905
.
9.dubna se v hotelu U tří lip konala volba poslance do zemského sněmu.
20.dubna byla za c.k.okresního soudce zřízena "sirotčí rada".
Akademický spolek Říp uspořádal dvě přednášky ve dnech 16.května (PhDr.F.Drtina - O úkolech a směrech lidového vzdělání) a 21.května (PhDr.J.Vrchlický - O poesii J.Nerudy).
5.července se konala oslava M.J.Husa.
24.září byl založen Spolek pro potírání tuberkulosy.
8.října uskutečnilo Ševčíkovo kvarteto s primariusem B.Lhotským dobročinný koncert.
10.října byl zaveden telefon do Roudnice.
19.října bylo na zdejších školách zrušeno školné.
19.listopadu se konala veliká schůze (700 osob), pro rovné všeobecné právo hlasovací. Přednášku držel V.Beneš učitel z Vršovic. Město i venkov odhlasovali resoluci.


1906


Městský rozpočet na rok 1906:
Příjmy …………………………… 15278,64 K
Výdaje …………………………… 31336,28 K
--------------------------------------------------------
schodek ………………………….. 16057,64 K
Městský rozpočet na rok 1906
.
29.dubna byla založena Národní rada Česká.
10.června byl založen spolek Sdružení pokrokových lidí (členové: Kadlec, Žák, Mayer B.,Mayer D., Drha P., Schluucksbier, Schneiberk, Křenek K.)
8.července se uskutečnila oslava M.J.Husa.
28.července uspořádala Místní národní rada Havlíčkovu oslavu.
30.července byla zahájena stavba obecní váhy s domkem stavitelem K.Pokorným za 4900K.
30.září byl za velikého účastenství občanů koncert Ševčíkova kvarteta.
28.října uspořádala Místní odborová organizace ČSSD první debatní večírek v hostinci "Na kopečku"
30.října rozhodovalo zastupitelstvo o zřízení "zastávky" (žel.zastávka Libochovice - město). Stavba by stála 45.000 K.
9.prosince se konala schůze Řemeslnické besedy.


1907


Městský rozpočet na rok 1907:
Příjem …………………………… 14776,79 K
Výdej ……………………………. 32047,04 K
--------------------------------------------------------
schodek ………………………….. 17270,25 K
Městský rozpočet na rok 1907
.
1.března byly ve městě tyto knihovny:
Občanská Beseda ……… 973 knih
Řemeslnická Beseda …… 742 knih
Sokol ………………….. 210 knih
Knihovna Palacký …….. 260 knih
Všeodborný spolek ……. 200 knih

14.května proběhly ve městě volby poslance do říšské rady.
23.června byl založen Agrární spolek českého venkova. První schůzi 25.srpna byl přítomen říšský poslanec Bergman.
24.června zakoupilo město pozemky po obou stranách silnice na Slatinu za 10.800 K.
6.července se uskutečnila slavnost M.J.Husa.
12.října byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Libochovice – Ječovice - Vraňany. Práce na ní trvaly 7 let a trať byla dlouhá 38 km.
29.prosince se konala schůze o možném založení Občanského klubu.
30.prosince bylo započato "Družstvem stavebním" se stavbou dělnických domků. Hlavní ulice bude 16 m široká, vedlejší ulice pak 12 m široké. Domky mají mít rozlohu 100 čtv.sáhů.1908


Městský rozpočet na rok 1908:
Příjem ………………………. 14671,96 K
Výdej ……………………….. 31746,76 K
---------------------------------------------------
schodek ……………………... 17074,80 K
Městský rozpočet na rok 1908
.
10.ledna zakoupila Městská spořitelna 29 korců a 49 sáhů pozemků na Slatinské silnici na stavbu dělnických domků.
16.února byl založen politický spolek "Občanský klub" za účelem vychovávat občanstvo národně a politicky a pod. Předsedou byl zvolen p.B.Mayer.
25.března zemřel účetní Hospodářské záložny spisovatel Filip Drha. Na jeho počest uspořádala Občanská beseda, Sokol a Národní jednota Severočeská dne 25.dubna pietní vzpomínkový večírek.
1.dubna byl dán městem obnos 850 K. na vypracování tří variant pro kanalizaci města.
V ten samý den byla podstoupena městská plovárna panu K.Pokornému. Obecní příspěvek činil 100 K na vstup pro chudé děti.
Dále se obecní zastupitelstvo rozhodlo nepřijímat německé podání a přípisy.
13.srpna zakoupilo město kmenové akcie místní dráhy Louny - Libochovice za 10.000 korun.
17.září bylo zahájeno jednání zastupitelstva o výstavbě městského chorobince. Na výstavbu byla vložena částka 150 000 korun. Okresní výbor navrhl místo pro stavbu vedle školy a byl schválen stavební plán V.Pokorného.
28.prosince doporučilo zastupitelstvo panu Linhartovi zřízení knihkupectví.


1909


Městský rozpočet na rok 1909:
Příjem ……………………….. 16949,93 K
Výdej ………………………... 35287,49 K
----------------------------------------------------
schodek ……………………… 18337,56 K
Městský rozpočet na rok 1909
.
5.ledna bylo založeno Sdružení českých katolických živnostníků. Bylo složeno ze všech politických stran, ale protože nevykazovalo žádnou činnost, krátce po svém vzniku zaniklo.
10.ledna vyšlo první a poslední číslo "Podřipských rozhledů" vydavatel F.Pilner z Loun. Druhé číslo již nikdy nevyšlo.
12.ledna se pod vedením B.Mayera zdvihá první odpor proti zamýšlenému projektu stavby chorobince. Avšak až 3.dubna se schází komise o třiceti osobách, která měla zhodnotit vhodnost stavby a po velmi bouřlivé debatě vše skončilo na mrtvém bodě.
22.července zakoupila obec děkanský pozemek mezi Sokolovnou a žel.zastávkou (2920 čtv.sáhů: 10 K za sáh) na nové ulice a domky.
10.července byla při škole zřízena studentská noclehárna.
Od 29.srpna do 4.září se v Libochovicích konala krajinská hasičská škola. Účastníků bylo celkem 68.
29.prosince bylo jednáno o zřízení veřejného osvětlení z Waschingtonových plynových petrolejových lamp na náměstí, jedna u hotelu Union a jedna na Kopečku. Jedna lampa za 586 K.


1910


V tomto roce proběhlo V roce 1910 proběhlo sčítání obyvatel. V Libochovicích žilo:
Mužů …………….. 1122
Žen ………………. 1158
------------------------------
celkem …………… 2280 obyvatel

z toho:
katolíků ………….. 2185
evangelíků ……….. 10
židů ………………. 85

Čechů …………….. 2242
Němců ……………. 26
Jiní ………………... 1
Cizinci ……………. 11 (Slovinci – 1; Slováci – 3; jiní – 8)

Obydlených domů .………… 338
Neobydlených, zbořených ….. 20
sčítání obyvatel
. V Libochovicích žilo celkem 2280 obyvatel.
Městský rozpočet na rok 1910:
Příjmy ……………………… 16773,15 K
Výdaje …………………….... 35114,18 K
--------------------------------------------------
schodek …………………….. 18341,03 K
Městský rozpočet na rok 1910
.
30.března proběhly 30.března roku 1910 proběhly volby do obecního zastupitelstva s tímto výsledkem:

Starosta - Antonín Žák,

Radní:
Bohuslav Mayer,
Václav Bernas,
Josef Fišer,
Jan Zahálka,
Václav Kopta a
Bohumil Čermák.
volby do obecního zastupitelstva
.
8.května uspořádal kroužek pokrokovců přednášku T.G.Masaryka "O politice pokrokové"
12.dubna obec zakoupila další stavební pozemky u silnice na Slatinu o celkové rozloze 28 korců, 6,5 čtv.sáhů v ceně 41 000 korun.
14.dubna byly postaveny dvě stožárové lampy k Unionu a na Kopečku s nákladem 854 K. 6.července proběhla oslava M.J.Husa s přednáškou Dr.F.Zahálky „Odkaz Husův“.
2.října uspořádala Občanská beseda koncert Ševčíkova kvarteta.
2.prosince se konal slavnostní večer k výročí nastoupení císaře na trůn. Školní děti zde sehrály divadelní představení "Babička" od B.Němcové.
Koncem roku počal stavitel Pokorný stavět skladiště Hospodářskému družstvu.


1911


Městský rozpočet na rok 1911:
Příjem …………………………… 16454,69 K
Výdej ……………………………. 38976,31 K
--------------------------------------------------------
schodek ………………………….. 22521,62 K
Městský rozpočet na rok 1911
.
18.března byl založen zpěvácký spolek Dvořák.
31.března byl stavitelem F.Krupkou postaven a slavnostně otevřen penzion "Libuše" u žel.zastávky.
20.května byla podepsána smlouva s firmou Feigl a Morávek z Trhové Kamenice, kde měli pronajmutou sklárnu. Smlouva ohledně ceny pozemku stanovila za 1 korec cenu 1200 korun. Před smlouvou podali informace o sklárně v  Trhové Kamenici obcí vyslaní radní A.Žák a K.Křenek. O zakoupení pozemků a o jednání s firmou se staral Bohuslav Mayer. Obec zakoupila 311 korců pozemků. Z toho přenechala 7 korců pro sklárny (1 korec za 1600 korun). Stavba sklárny byla zahájena v měsíci červnu.
5.července se konala oslava M.J.Husa s přednáškou prof.Fleišhanse „Oslava Husova“.
31.srpna byla v Libochovicích zřízena finanční stráž
20.září otevřel MUDr.A.Čermák ve svém nově postaveném domě parní a elektrické lázně.
10.října zakoupilo město od hraběte Herbersteina pozemek o velikosti 3 korce a 154 sáhů (1 sáh za 5 K.) Pozemek měl sloužit k prodloužení Kerkovy ulice směrem k vile.
15.října rokoval Občanský klub o zřízení Bytového družstva v Libochovicích, kvůli stavbě dělnických domků.
26.prosince byla slavnostně znovuotevřena nově postavená dvorana a jeviště v hotelu U tří lip. Divadelní ochotníci, Dvořák a místní hudební kroužek uspořádali slavnostní večer.
1912


Městský rozpočet na rok 1912:
Příjem …………………………….. 17241,20 K
Výdej ……………………………... 40429,95 K
---------------------------------------------------------
schodek …………………………… 23188,95 K
Městský rozpočet na rok 1912
.
1.ledna byla slavnostně otevřena sklárna.
Koncem ledna se v Libochovicích rozešla operetní společnost K.Moora. Okresní zastupitelství od ní zakoupilo rekvizity.
11.dubna se konala ustanovující schůze Okresní komise pro péči o mládež.
25.června zakoupila obec domek Lancův a pí.Lukešové a kvůli úpravě města je nechala zbourat.
15.července podpořilo obecní zastupitelstvo žádost p.J.Píska na vybudování tiskárny.
22.října bylo do školní budovy zavedeno elektrické osvětlení.
13.prosince předalo Stavební a bytové družstvo do užívání prvních pět domků.
22.prosince obdarovala hraběnka na zámku 255 rodin drobnými vánočními dárky.


1913


3.března byla s firmou bratří Pokorných obnovena smlouva na městskou plovárnu. Obec opět přispěla 150 K. na vstupné pro chudé děti.
1.května se na náměstí konal veliký tábor lidu organizovaný sociálními demokraty. Řečníkem byl pan Beneš z Vršovic. Na zakončení se konal průvod městem.
19.července se konaly volby do obecního zastupitelstva. Výsledky volby představenstva z 2.září roku 1913.

purkmistr (starosta) Antonín Žák,
I.radní Bohuslav Mayer,
II.radní Václav Bernas,
III.radní Jan Zahálka,
IV.radní Bohuslav Čermák,
V.radní Václav Kopta,
VI.radní František Kaválek.
Představenstvo
se volilo až 2.září.
1.srpna učinilo město smlouvu s hraběcí elektrárnou o dodávce světla. Na náměstí a v ulicích bude 24 žárovek o svítivosti 25 svíček a 24 žárovek o svítivosti 32 svíček. Chodník na nádraží bude mít 8 žárovek o svítivosti 25 svíček. Na radnici pak bude 38 žárovek o svítivosti 16 a 25 svíček. Pokračovací škola 15 žárovek o svítivosti 50 svíček, 10 žárovek o svítivosti 25 svíček a 5 žárovek o svítivosti 16 svíček. To vše za roční paušál 1650 K.
Soukromníkům bude účtováno 50 haléřů za 1 Kwh a pro pohony 25 hal./1Kwh. Smlouva byla podepsána na 15 let.
21.září pořádal Akademický spolek Řip manifestační schůzi za zřízení druhé České univerzity v Brně pod patronací městské rady a okresního výboru Libochovice. Za pořadatele promluvil JUC.Johanovský z Doksan. Bylo zde zvolené nové předsednictvo ve složení Boh.Mayer za město, J.Komoda za okres a Jar.Křenek za spisovatele.
30.prosince bylo na schůzi obecního zastupitelstva jednáno o zřízení „Lidové knihovny“.
31.prosince proběhlo mimořádné sčítání lidu.


1914


Městský rozpočet na rok 1914:
Příjem ………………………. 20853,39 K
Výdej ……………………….. 45611,91 K
---------------------------------------------------
schodek ……………………... 24758,52 K
Městský rozpočet na rok 1914
.
Na pozemcích spořitelny na silnici ke Slatině vyrostlo během posledních 4 let na 40 domků.
8.března bylo v Občanském klubu jednáno o kanalizaci. Na konci měsíce, 30.března, jednalo o kanalizaci i zastupitelstvo. Prozatím byla na tuto akci uvolněna částka 30 000 korun. Bylo rozhodnuto začít s kanalizací částečnou, od Kaira k pivovaru.
31.března se konala valná hromada právovárečného obyvatelstva. Předsedou byl zvolen Bohumil Čermák a místopředsedou Josef Houdek.
V neděli dne 28.června roku 1914 u Občanské Besedy hostoval divadelní spolek Hálek z Roudnice s veselohrou „Pygmalion“. Odpoledne před představením se členové spolku procházeli v hraběcím parku, když jim sekretář Špinar, který se vrátil autem z obchodního jednání, sdělil, že v Sarajevu byl zastřelen následník trůnu František Ferdinand d´Este se svou chotí. Tato nemilá zvěst se podařila utajit až do skončení divadelního představení, kdy se pak bleskurychle rozšířila po Libochovicích.
Oslava M.J.Husa se konala dne 5.července.
15.července podalo obecní zastupitelstvo žádost o nový výroční trh "před Štědrým dnem". Zároveň bylo rozhodnuto o vyvěšení černého praporu jako reakce na události v Sarajevu a městské zastupitelstvo se zúčastní smuteční mše.
Mezitím se však vyhrocovala mezinárodní situace mezi Rakouskem a Srbskem. 26.července byl do Libochovic doručen telegram od okresního hejtmana o částečné mobilizaci nejstaršího ročníku domobrany narození 1878.
28.července vypovědělo Rakousko válku Srbsku. Byl vydán manifest „Mým národům“. Tento manifest byl v Libochovicích vylepen 30.července. Ve městě začalo mobilizování vojska, odvody koní, opatřování přípřeže, ale také schovávání zlatých peněz, dělání zásob potravin a útěky prozíravých do ciziny.
Na radnici docházely různé Poplašný telegram ze dne 7.srpna roku 1914:

„Dle zprávy z Röderstu a Lübtenu jest naléhavé podezření, že francouzské automobily dělají pokusy pytle a bedny s penězi překládati na venkovské povozy a selské káry. Proto se má na všech silnicích a polních křižovatkách prohlížeti každý povoz.“ „Žádá se, aby místní a politické úřady jakož i starostové obcí o tom byli vyrozuměni a aby se starali o další rozšíření tohoto upozornění. Enders.“
Dienst.Telegram státních drah.
poplašné telegramy
o odvážení zlatých peněz do Francie a Ruska.
V Libochovicích na tyto poplašné zprávy nebylo reagováno. V Budyni však procházely ve dne i v noci hlídky a starosta obce Koštice dokonce nechal na noc zatarasit silnice, které dal hlídat pověřenými osobami.
31.července byla ustanovena žňová komise a dojednána pomoc při žních Sokolem a Červeným křížem.
Počátkem srpna se naplno rozhořela I.světová válka.
6.srpna došlo do Libochovic císařské nařízení pro zajištění sklizně obilí.
7.srpna došel služební telegram upozorňující na cizí letadla a automobily odvážející nepřátelům stříbrné a zlaté peníze. Opět jedna z poplašných zpráv.
29.srpna se konala první schůze Válečného pomocného komitétu. Předsedou byl zvolen Josef Kalouš, náměstkem Antonín Žák, jednatelem Karel Křesťan. Členy výboru: Josef hrabě z Herbersteina, Josef Dryc, Bohumil Mayer, děkan Oplt, Dr.Prunar, Dr.Reinhart, František Zázvorka a Karel Křenek.
Náplní první schůze bylo opatřování lůžek a jiného materiálu a hlavně bylo navrženo odloučiti se od okresu Roudnice (komitét byl ustanoven pro celé Roudnicko).
Od 1.září odvádí učitelstvo 1% služného do penze vpočitatelného ve prospěch Červeného kříže v Roudnici a Péče o mládež.
3.září byl ustanoven dámský pomocný výbor.
13.září hrál spolek divadelních ochotníků veselohru Pavouk od H.Bahra ve prospěch válečného komitétu. Téhož dne byla v Libochovicích zřízena na základě usnesení Válečného komitétu odbočka Červeného kříže a na základě nabídky Tělocvičné jednoty Sokol propůjčiti sokolovnu pro účely lazaretu. Zřízením lazaretu byl pověřen člen komitétu Karel Křesťan.
6.října obdrželo město Libochovice povolení na šestý jarmark.
15.října se konala schůze obecního zastupitelstva. V městě bylo sebráno na podpůrné komité 5500 K. Všechny dělnické domky u sklárny byly osvobozeny od placení přirážek na 12,5 roku. Obec pronajmula domek pro infekční nemoci za 420 K.
Z Libochovic odešlo do války 120 mužů.
16.října začaly odvody 19 – 21 – 22 letých mužů.
V říjnu odváděly školní děti cupaninu a ostružinové listy.
11.listopadu bylo vyučování ručních prací na škole převedeno do pomocné péče válečné.
12.listopadu bylo posláno na frontu 52 párů nátepníčků, 24 párů ponožek a 12 kukel a jiné z prací žákyň měšťanské školy.
Vlivem válečných událostí stouply Ceny některých potravin ze dne 21.listopadu roku 1914:
Mouka 27 kr.
1 l mléka 12 kr.
černý chléb 17 kr.
hovězí přední 98 kr.
hovězí zadní 1 zl. 8 kr.
telecí 90 kr. – 1 zl. 5 kr.
vepřové 90 kr.
uzené 1 zl. 20 kr.
1 kg cukru 45 kr.
vejce 4 kr.
1 l piva 28 kr.
ceny potravin
.
5.prosince přišel přípis z hejtmanství v Roudnici o pořádání oslav a vyvěšení praporů (radnice, škola a kostel) na oslavu pádu Bělehradu.
6.prosince se konala slavnostní mše na oslavu Rakouského vítězství i když bylo rakousko-uherské vojsko 5.12.z Bělehradu opět vyhnáno.
19.prosince dorazili do Libochovic polští uprchlíci – židé – v počtu 60 dospělých a 24 dětí. Ubytováni byli v Radovesicích.
24.prosince pořádal válečný komitét vánoční nadílku v lazaretu.1915


Městský rozpočet na rok 1915:
Příjmy ……………………….. 15411,51 K
Výdaje ……………………….. 53934,31 K
----------------------------------------------------
schodek ………………………. 38522,80 K

Válečné výdaje na zásobení města činili z toho 27.537,80 korun.
Schodek, jako v minulých i budoucích letech byl krytý různými dary, přirážkami na daních a podobně.
Městský rozpočet na rok 1915
.
V lednu byla provedena sbírka barevných kovů. Vynesla 238,95 Kg.
Od 13.ledna pracovala škola pro vojsko. Děti vyráběly cupaninu, papírové podešve, vložky 2800 párů, pořádaly se sbírky prádla, knih pro lazaret, prostě se sbíralo vše možné.
16.ledna narukovaly první tři ročníky domobrany.
21.ledna bylo nařízeno šetřit potravinami.
6.února byla městem zřízena infekční nemocnice o 8 lůžkách. (nákladem 2020 K.)
15.února bylo v lazaretu umístěno 25 raněných o které se staraly 2 pečovatelky.
19.února vznikla na Libochovicku epidemie spály.
21.února byl založen Válečný obilní ústav a byly nařízeny soupisy obilí, mouky a „Chlebovky“.
1.března se konal odvod rekrutů. Z 18 jich odvedli 13.
12.března byl další odvod tentokráte devatenáctiletých rekrutů. Ze 17 jich odvedli 10.
1.dubna přednášel Karel Křenek v lazaretu na téma „O podstatě a dějinách ohně“.
3.dubna došlo do města 14 polských utečenců – židů. Ubytováni byli opět v Radovesicích.
Stav bojujících Libochovických mužů na frontách byl dne 6.dubna - 300.
Od 8.dubna Platy zaměstnanců lazaretu:

K.Křesťan 150 K měsíčně
Drobný 30 K
Kuchařka 40 K a stravu
Sluha 1,2 zl. denně a stravu
dostává lazaret
na jednoho raněného vojáka erár 3 K a od okresu na všechny 1000 K.
23.dubna byly zřízeny komise: Aprovizační, žňová a komise pro zajištění zásob mouky.
Od května byla škola plně ve službách války. Na školní zahradě se podle výnosu okresní školní rady měly pěstovat brambory a zelenina.
14.května byl četnictvem proveden soupis všech mosazných klik a oliv ve městě.
18.května provedla žňová komise statistiku osevu.
26.května byl dvanácti důvěrníky proveden soupis mouky.
27.května dala městská rada na válečnou půjčku 3000 korun.
31.května začal prodej aprovizační mouky na radnici.
V měsíci červnu byla konána posmrtná výstava prací zesnulého Daniela Mayera.
9.června byl proveden odvod domobrany.
10.června se konala ustanovující schůze Červeného kříže.
16.června se konal odvod osmnáctiletých. Z 23 jich odvedli 12.
V červenci dala správa lazaretu provolání do Libochovic a okolí, aby bylo zavedeno cvičení ve zbrani mládeže od 16 – 18 let. Všichni měli přispět hřivnou ku prospěchu vlasti a mocnářství. Do 8.srpna se přihlásilo 21 mladíků, cvičitelem byl K.Wild.
Během války však v Libochovicích neutichala ani kultura. 14 a 15.srpna hráli divadelní ochotníci spolu se zpěváckým spolkem Dvořák zpívanou pohádku „Perníková chaloupka“. Dirigoval V.Štechovský, za režie K.Křenka a J.Mayerové. Výtěžek vystoupení byl věnován sirotkům.
19.srpna byl zvolen výbor pro vojenský výcvik mládeže. Předsedou se stal c.k.rada Žák, místopředsedou K.Křenek, jednatelem JUDr.J.Kadlec, zapisovatelem K.Křesťan a cvičitelem Wild.
5.září hráli studenti divadelní hru Skapinova šibalství od Moliéra ve prospěch válečných sirotků.
Spotřeba některých potravin na den a osobu ze dne 15.září 1915:

Chlebové lístky 200g
Mouka 280g
Mouka – zemědělci 320g
Mouka těžce pracující 300g
Máslo 12 dkg
Spotřeba některých potravin na den a osobu ze dne 15.září
.
Ceny některých potravin ze dne 15.září 1915:

1 kg másla - 4 k 80 h – 6 K
1 kg tvarohu - 60 h
1 vejce - 12 – 20 h
1 kg sádla - 8 K
1 l mléka - 26 h
1 kg hovězí maso - 4 K
1 kg vepřové maso - 4 K 20 h
1 l piva - 56 h
1 kg mouky 0 - 78 h
1 q brambor - 8 – 10 K
Ceny některých potravin ze dne 15.září
.
19.září bylo ve výcviku mládeže ve zbrani 42 hochů.
25.září byl lazaret rozšířen na 60 lůžek, dokoupeno bylo 33 slamníků, přikrývky, deky a podhlavnice. Hrabě Josef z Herbersteina hradil polovinu nákladů.
29.září až 2.října proběhla sbírka vlny a kaučuku. Vlny se sebralo 411,5 kg a kaučuku 20,7 kg.
27.října sbírali děti ve školním vyučování ostružinové listy.
21 – 27.listopadu proběhla ve městě sbírka kuřiva a sbírka žaludů.
13.prosince sbírali žáci školy chmelové pružiny.
20.prosince proběhla ve škole sbírka teplého oblečení. Nátepníčky, pásy, šály, trikoty, košile, vesty a čepice byly odeslány bojujícím vojákům.
24.prosince proběhla vánoční nadílka v lazaretu. Rozdávaly se peníze a doutníky. 26.prosince uspořádal učitel Tichna s dětmi pro raněné divadelní představení.
Divadelní ochotníci pořádali Silvestrovský pořad ve prospěch lazaretu.


1916


Městský rozpočet na rok 1916:
Příjmy ………………………… 13623 K
Výdaje ………………………... 49066,58 K
-----------------------------------------------------
schodek ……………………….. 35443,58 K

Byla učiněna půjčka 9 992,11 K.
Městský dluh ke konci roku činil 280 464 koruny.

Městský rozpočet na rok 1916.
.
I.světová válka vrcholila střídavými úspěchy a neúspěchy Rakouska – Uherska. Válečná vřava zachvátila celou Evropu a rozšiřovala se dále. Život ve válkou zužovaném Libochovicku však pokračoval.
22.ledna byla císařským nařízením zvýšena vojenská povinnost i na muže od 50 do 55 let.
14.března byl povolán na frontu ročník 1898 (osmnáctiletí kluci).
1.dubna byly zavedeny „Cukřenky“ tedy 1 kg cukru na osobu a měsíc.
17.dubna se konal odvod branců narozených v letech 1897 – 1866. Ze 164 branců bylo odvedeno 76.
18.dubna nastoupil do lazaretu za dobrovolně narukovaného Dr.Reinharta, Dr.Hlaváč. Byl velmi oblíben.
Od 29.dubna do 11.května v Libochovicích hostovala divadelní společnost Jičínského a navzdory válečným útrapám se jí dobře dařilo, neboť zde za ten čas odehrála 11 divadelních her.
30.dubna se na zkoušku zavedl "Letní čas". Ve 23.00 se ručička hodinek posunula na 24.00.
22.května bylo v katastru Libochovice 888 ha a 8022 m čtverečných půdy, z toho bylo obděláno 673 ha a 199 m čtverečných. Lidí živících se na ní bylo 238 z města a 143 z okolních vesnic.
Ceny některých druhů potravin ze dne 28.května 1916:
1 kg hovězího masa 4 zl.
1 kg vepřového masa 4 zl.
1 kg telecího masa 3 zl.
1 kg uzeného masa 4 zl. 50 kr.
1 bochánek chleba 28 kr.
1/2 l piva 14 kr.
1/2 l piva ležák 17 kr.
1/2 l piva Plzeň 20 kr.
1 kg másla 5 zl. 60 kr.
1 kg sádla 6 – 7 zl.
1 vejce 10 – 12 kr.
1 l mléka 16 kr.
1 husa 5 zl.

z oblečení kupříkladu boty 15 – 16 zl.
Ceny některých druhů potravin ze dne 28.května.
.
10.června sbíraly Libochovické děti cín a olovo, zároveň se konala sbírka „zlato za železo“ pro dospělé. (Za zlaté prsteny dostávali lidé železné).
17.června se konala sbírka vlny a kaučuku.
7.července byly pořádány sbírky starého papíru (332 kg) a ve dnech 9 – 10.července byl ve škole dobročinný bazar ve prospěch humanitních válečných účelů. (Výtěžek 300,50 K.)
18.července byla provedena rekvizice kovů ve městě. Předsedou sběrní komise byl vrchní inspektor Tichý, místopředsedou kontrolor cukerní daně Fiml, znalec K.Zajíček, za obec J.Sneiberk a za školu K.Křenek. Bylo vybráno celkem 346,18 kg barevných kovů v celkové hodnotě 1356 K 6 h.
1.září byly v Libochovicích zavedeny 3 bezmasé dny v týdnu.
21.července byly zavedeny kávenky – 3/8 kg kávy na osobu a 8 týdnů – později se káva vařila z praženého žita.
24.srpna se na radnici platí za 1 kg másla 10 K a vejce 25 h.
3.září se naposledy zvonilo na všechny zvony kostela Všech svatých a sv.Vavřince. O den později měly být sundány a odvezeny na přelití. K tomu však nedošlo.
14.září se konala sbírka barevných kovů, hlavně kotle. Zabírány byly též i hmoždíře. Za mosazný hmoždíř byly dávány litinové a porcelánové.
27.září byly sbírány chmelové pružiny. Nemocní v lazaretu sebrali 3 q kopřiv.
30.září darovala obec místnost kanceláře živnostenské školy pokračovací pro Křenkovo krajinské muzeum.
2.října narukovaly ročníky 1866 – 1871.
5.října se ve městě vydávalo 2715 chlebenek. Na osobu jedna chlebenka (900 g chleba + 500 g mouky) na týden. Těžce pracující dostával 1,5 lístku.
Na frontě bylo k 5.říjnu 372 mužů z Libochovic.
10.října rukovaly ročníky 1880 – 1892.
1.listopadu upravil Karel Křenek z jednoho kabinetu ve škole „Válečný koutek“
21.listopadu bylo školní mládeži nařízeno sbírat ostružinové listí.
17.prosince se konaly slavnostní bohoslužby k příležitosti nastoupení císaře Karla I. na trůn.


1917


Městský rozpočet na rok 1917:
Příjmy ……………………………. 13925,88 K
Výdaje ……………………………. 50759,07 K
---------------------------------------------------------
schodek …………………………... 36833,19 K

Městský rozpočet na rok 1917
.
Ceny některých druhů potravin v lednu roku 1917:
1 kg másla 20 – 50 K
1 vejce 1 K
1 l mléka 60 h
1 kg mouky 0 7 K
1 kg hovězí maso 7 K
1 kg vepřové maso 9,20 – 14 K
1 kg telecí maso 6 – 7 K
1 prostřední nekrmená husa 50 K
1 l piva 2 K
1 q brambor 100 K
Ceny některých potravin v lednu
.
8.února se konal nový odvod osmnáctiletých rekrutů. Z 19 jich bylo odvedeno 17.
9 – 10.února byly sundány a odvezeny zvony. Zvon Josef 174 kg, umíráček Michael 70 kg, dva malé zvonky 24 kg a dva zvonky ze hřbitova sv.Vavřince 43 kg. Původně měly být odvezeny všechny zvony, ale po zakročení Libochovického muzea a památkového úřadu byly zde ponechány nejstarší zvony Marie z roku 1625 a Vavřinec z roku 1739.
12.února provedlo vojsko rekvizici obilí na Evani. Sebráno bylo 136 q obilí.
Celý březen museli učitelé zdejších škol vypracovat stav osevu a zásoby obilí po domech. Celý měsíc se proto nevyučovalo.
5.března byly poslány 2 lahvičky s larvami komárů do Roudnice na posouzení zda se nejedná o rod Anopheles, tedy komárů rozšiřujících malárii. Byl to však planý poplach.
18.března bylo z Libochovic na frontě 396 mužů. Padlo 28, nezvěstných bylo 7 a v zajetí 50 mužů.
22.dubna poslala kancelář pro uprchlíky do Libochovic polské uprchlíky - učitelku se 42 žáky.
4.května přeletěla nad Libochovicemi první vzducholoď Zepelin.
17.května byl odvod mužů ve věku 45 – 50 let.
15.června se konal sběr bavlny a vlny, tzv. „Kapesníčkový den“ protože se sbíraly i odstřižky.
25.června byl pro válečné účely zabaven školní zvonek. Vážil 3,2 kg.
25.července řádila v Libochovicích, Poplzích a Klapém úplavice.
V srpnu bylo na frontě téměř 500 mužů z Libochovic.
26.září byly Velmi zajímavý zápis o zvýšení platů zaměstnancům úřadu, který byl, navzdory tomu, že zuřila I.světová válka, zvýšen dne 26.září roku 1917:
Tajemník Bohdan Kadlec ………………………… 5280 K + byt, palivo, světlo
Účetní Jindřich Schneiberg ……………………….. 5448 K
Kancelářský pomocník F.Drnka ………………….. 1554 K
Nadstrážník Antonín John ………………………... 1550 K
Prozatímní strážník Antonín Klíma ………………. 1626 K
Ponocný Václav Kácha …………………………… 1296 K
Výpomocný ponocný Josef Srb …………………... 1224 K
Metař Josef Čech …………………………………. 1177,50 K
Pěstounka Antonie Knorová ……………………… 1530 K
Posluhovačka Hartychová ………………………... 856,80 K
zvýšeny platy
zaměstnancům úřadu.
Přitom chudinské podpory byly dávány 41 osobám v celkové výši 2660 K.
29.října dala Spořitelna na sirotčinec 10.000 K.
19.listopadu sehráli ochotníci ve prospěch Červeného kříže hru "Na letním bytě" od Štoldy.
9.prosince zahájil činnost spolek České srdce. Pořádalo sbírku obilí, chleba, másla, vajec a sádla. To vše pak bylo posláno do Prahy.
31.prosince zahráli divadelní ochotníci ve prospěch lazaretu divadelní hru „Závěť Lukavického pána“.zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :