V ý v o j  a   u d á l o s t i

d o   k o n c e   2 0. s t o l e t í


Libochovice do konce roku 1948

1946

V polovině ledna byl znovu uveden do provozu Libochovický pivovar Miroslava Hrdiny, který po celou dobu okupace nebyl poškozen.
20.ledna zemřel v lounské nemocnici Václav Zimerman na rakovinu plic.
1.března byla ustanovena Místní rada osvětová (MRO) ve smyslu dekretu prezidenta republiky z roku 1945 o státní osvětové péči.
V červnu byl jmenován čestným občanem města básník, národní umělec Karel Toman.
Libochovičtí občané bydlící v Praze vytvořili Kroužek Libochovičanů, který se pravidelně scházel v kavárně Hlavovce na Vinohradech. Tam časem docházel i Antonín Bažant, pražský šofér, první legionář, který se vrátil po první světové válce do Libochovic. Jeho bývalý šéf se stal obětí nacismu a jeho rodina pak pátrala po jeho popelu. Pátráním byl pověřen právě A.Bažant. Shodou okolností nalezl místo, kdy byl uschován popel třech libochovických popravených. Oznámil to Kroužku Libochovičanů a ti ihned zahájili ověřování této zprávy. Navázali styk s pražským primátorem, též rodákem z Libochovic, Dr.Václavem Vackem a rozhodli se tento popel uložit do důstojného sarkofágu a přenést zpět do Libochovic. Jednání a samotná akce proběhla pod patronací MNV, ČOL a SOPV.
27.srpna se konala smuteční tryzna.
Tryzna byla pojata ve velkém stylu. Pražští rodáci přivezli v autě, zvláště k tomu upravenému, sarkofág, dar města Prahy, s popelem libochovických mučedníků.


.

V podzimním tichém dni stál na stadionu černý katafalk, kolem stadionu černé prapory a mezi nimi rozžaté flambony. Představitelé Libochovické obce převzali urnu a v tichém průvodu za úplného ticha, krok za krokem, ji nesli ke katafalku, za účasti velikého množství lidí, spolků a politických stran. Nástup samotný působil hlubokým dojmem.
Hlavními hosty tryzny byli první revoluční primátor hlavního města Prahy Dr.Václav Vacek, armádní generál Bočka, divizní generál Dr.Janoušek a plukovník Jaroslav Kozák a spisovatel Josef Kopta, který zastupoval prezidenta republiky Dr.E.Beneše.
Po umístění urny na katafalk sloužil mši farář Československé církve Malina a farář Římsko-katolické církve páter Lochman. Po mších předseda MNV Milan Troníček uvítal hosty. Na to aspirant zdejší posádky – recitátor přednesl báseň Jaroslava Křenka „Tryzna“, která za těchto okolností působila hlubokým a sugestivním dojmem, že se ani lidé v uniformách neubránili pláči.
Po básni promluvil divizní generál Dr.Janoušek a po něm primátor města Prahy Dr.Václav Vacek zarecitoval vlastní kratší báseň.
Na to byla urna sundána z katafalku a nesena v čele mohutného průvodu, pokryta státní vlajkou a Československým válečným křížem z roku 1939. Její cesta končila na hřbitově sv.Vavřince, kde byla umístěna na upravený podstavec k pomníku legionářů – bojovníků za svobodu.
Na hřbitově přednesl projev libochovický rodák a spisovatel Josef Kopta.
Po tryzně se konal slavnostní oběd pro hosty v hotelu U tří lip.

Do Libochovic se pomalu vracel všední život. Průmyslové podniky se rozjížděly. Libochovický zámek byl zkonfiskován na základě Benešových dekretů a zestátněn. Ve městě fungovaly 3 peněžní ústavy. I zemědělství se pozvolna stavělo na nohy. V tomto roce se velmi Výpověď zemědělce Františka Krupky na MNV kvůli nesplnění předepsané dodávky:

„Když jsem u Hradské cesty posekal pšenici a druhý den jsem ji chtěl vázat ve snopy a stavět panáky, byla od myší úplně sežrána. I sláma byla celá rozkousaná, takže se vůbec nedala sklidit. Protože jí bylo málo, shrabal jsem ji na hromádku a zapálil jsem to. Na poli u Jiřetína taky řádily myši. Se sklizní jsem byl brzy hotov. Namlátil jsem z toho pole asi 4 pytle zrní (cca 300 kg) …..“
rozmohly myši
.
15.listopadu byl na základě dekretu prezidenta republiky Dr.E.Beneše ze dne 21.června roku 1945 konfiskován velkostatek J.Herbersteina v Libochovicích. Konfiskační výměr vydal ONV v Roudnici. Národním správcem byl ustanoven Jaroslav Lain, hospodářský správce ve Vrbičanech.
Koncem roku 1945 a celém tomto roce byla v zámku umístěna škola pro důstojníky v záloze. Frekventanti školy i důstojníci se sžili s městem a Český text na tehdy populární vojenský pochod americké armády „Is´t a long way to Tipperiary“ složený frekventanty důstojnické školy v Libochovicích v roce 1945 :

Na světě je tolik měst a každé jiné je,
některé je na horách a jiné v rovině.
V jednom městě na vojně jsme byli půl roku,
od té doby zpíváme si všichni do kroku:

ref:
Daleko je do Libochovic,
kde Hanžburek vyčnívá,
daleko je tam na ty stráně –
srdce mé si vzpomíná ----
Odcházím už s bandalírem
a jdu Bůh ví kam,
až se ztratím někde v světě širém
najdu si cestu k Vám !
složili si i pochodovou píseň
na tehdy populární vojenský pochod americké armády „Is´t a long way to Tipperiary“.


1947

Od 27.března do Potrestání vrahů z kladenského Gestapa

Od 27.března do 24.dubna 1947 probíhal v budově soudu v Praze na Pankráci proces se 16 příslušníky bývalé venkovské služebny gestapa v Kladně. Mezi obžalovanými stanul jejich velitel, 38 letý kriminální rada Harald Wiesmann, jeho zástupce Thomas Karl Thomsen, Otto Gehle a v Libochovicích smutně známí: Oskar Felkl, Walter Forster, Rudolf Vlczek (Vlček). Mimořádný lidový soud v Praze vynáší, 24.dubna 1947 ústy předsedy JUDr. J. B. Kozáka, nad šesti výše jmenovanými gestapáky trest nejvyšší - trest smrti provazem.
Obžalovaný Hans Guttweniger, který v Libochovicích 11.dubna 1942 pomáhal zatýkat a hlídal zatčené ve vagóně dostal 13 let těžkého žaláře, Alfred Forkel 30 let t.ž., Jindřich Faber 20 let t.ž., šofér gestapa J.S. 10 let, Evald Hartge 4 roky, Petr Porst 6 roků, Josef Richter 12 roků a dva další po pěti letech. Josef Gebert je zproštěn viny. Jedna z největších zrůd kladenského gestapa Hans Skalak vyslýchal také mnohé naše občany (byl údajně zabit při obsazování budovy gestapa 5.května 1945 kladenskými občany). Jsou však i jiné verze. Gestapáka Harry Buhmanna likvidovali Němci vlastním způsobem. Souzen nebyl Willy Bürger, který vyslýchal obžalované členy vojenské organizace v Libochovicích. Nepodařilo se dosud vypátrat, kde skončil. Byl zatčen, určitou dobu vězněn po revoluci na Kladně, byl vyslýchán i zvláštní vyšetřující komisí z Libochovic, ale u soudu nebyl.
24.dubna 1947
probíhal v budově soudu v Praze na Pankráci proces se 16 příslušníky bývalé venkovské služebny gestapa v Kladně.
Díky větrné smršti v roce 1953 byly veškeré doklady k tomuto roku zcela zničeny a to včetně první Libochovické kroniky od Karla Křenka.
V záznamech se píše o velkých jarních záplavách, kdy byl pod vodou celý městský park a voda sahala až k chorobinci. Na druhé straně města se z koryta vylil Klapský potok a způsobil velké škody zemědělcům a sklárně.
Jinak Libochovicko trpělo velikým suchem, které postihlo celou naši republiku. Pršelo až v listopadu.
Na zámku byla zřízena stálá expozice Jana Evangelisty Purkyně, velkou zásluhu na tom měl správce Křenkova muzea Václav Pavlík.


1948

Na záznamech je již znát vliv událostí, kdy Komunistická strana Československa provedla únorový převrat.
20 – 22.února se v Libochovicích tvořily Akční výbory Národní fronty. V čele těchto akcí stál předseda MNV Milan Troníček, navrhující členy akčních výborů, které místní organizace KSČ schvalovala. Prvním předsedou Akčního výboru Národní fronty se stal Bohumil Jerman.
Postupně dělníci zabrali průmyslové podniky a utvořili Lidové milice. Všechno dělnictvo na Libochovicku se aktivně zúčastnilo generální stávky vyhlášené na podporu předsedy vlády K.Gottwalda a KSČ.
23.února se konala schůze uchazečů o příděl půdy z druhé pozemkové reformy.
25.února bylo Akčním výborem zabaveno svazu brannosti 71 pušek a 1000 nábojů. V Křenkově muzeu byl zabaven poškozený ruský samopal.
V tento den podepsal prezident republiky Dr.E.Beneš demisi pravicových ministrů a tímto krokem umožnil K.Gottwaldovi vytvořit levicovou vládu. Tento den byl slaven jako Vítězství pracujícího lidu – Vítězný únor.
Tyto bouřlivé dny proběhly na Libochovicku vcelku bez mimořádných událostí.

26.února vstupují libochovičtí národní socialisté hromadně do KSČ.
1.března byla dosazena národní správa do všech peněžních ústavů ve městě. Spořitelny, Občanské záložny a Okresní hospodářské záložny.
2.března byla dosazena národní správa do velkoobchodu s kovy Václava Šebka a velkostatku Dr.ing.Jiřího Brabce.
3.března vstoupili všichni zaměstnanci Spořitelny do ROH a o den později do KSČ.
20.března je v kronice města zápis o tom, že mládež velmi holduje tanci a alkoholu. Zvláště vyhlášené byly taneční zábavy v Poplzích, které pravidelně končily krvavou rvačkou a výtržnostmi po městě.
25.března byla pořádána Brigádnická činnost na první národní směně 25.3.1945:

vyčištění sokolského stadionu
úpravě hřiště S.K.Libochovice,
úpravě lázní a hřiště házené,
úpravě hřiště a klubovny Junáka,
přestěhování Křenkova muzea ze skladiště na radnici do zámku,
vybílení hasičské zbrojnice,
vyčistění záměstí, západní části města a zámeckého parku,
odvezení škrabek ze silnice a ulic,
úpravě cesty k Jiřetínu a
sběr železa a papíru (sebralo se 272 q).
první národní směna
.
19.dubna obdrželo město Libochovice za vzorný sběr surovin knihovnu pro měšťanskou školu.
22.dubna byla uvalena národní správa na papírnictví a knihkupectví pana Štyblana.
1.květen byl ve znamení velkolepých májových oslav. Město bylo vyzdobeno prapory a v prvomájovém, nadšeném, průvodu bylo na 9000 lidí.
13.května se rozhodnutím Okresního akčního výboru v Roudnici sloučil se úřad Ochrany práce v Libochovicích spolu s Roudnickým a agenda se přenesla do Roudnice nad Labem.
16 – 23.května pořádala sklárna, nyní již Spojené České sklárny – podnik Libochovice, výstavu svých výrobků v zasedací síni radnice.
19.května byla ministerským výnosem sloučena Okresní hospodářská záložna a Občanská záložna do jednoho podniku zvaného Záložna v Libochovicích.
22.května bylo provedeno další sloučení peněžních ústavů. Na popud Okresního národního výboru byly sloučeny Záložna v Libochovicích se Spořitelnou v jediný podnik Spořitelnu.
3.června bylo oznámeno o úmyslu vybudovat skupinový vodovod pro obce Poplze, Radovesice, Slatinu a Libochovice z prameniště v Myslivně. Pro tento účel se již čistil pramen „Baba“. Tento vodovod byl o to naléhavější, neboť se zjistilo, že téměř všechny studny v Libochovicích jsou naplněny zdravotně závadnou vodou.
Ve dnech 21 – 28.června byl na budově soudu ve městě vyvěšen bílý prapor, který oznamoval amnestii nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda.
23.června byla v Libochovicích zřízena sběrna starého šatstva. Vedoucím byl Vilém Ryšavý. Za určité množství odloženého šatstva vydala sběrna novou látku na šaty.
16.července rada MNV přejmenovala tyto ulice:
ulici Sv.Čecha na ulici V.I.Lenina; ulici Kaplířovu na ulici Dimitrovovu a název ulice Luční byl zrušen a přejmenován na ulici Kaplířovu.
V červenci pořádal Svaz brannosti mimořádnou valnou hromadu na které byli zvoleni noví členové výboru.
13.srpna se velmi rozmohl kůrovec v lese na kopci Klapý.
15.srpna byl MNV vydán zákaz zalévání zahrádek z důvodu nedostatku pitné vody. Záliv byl povolen pouze v rozmezí 19 – 20.hodiny večerní.
24.srpna byl v konečné fázi znárodňování potravinářského průmyslu znárodněn i Libochovický pivovar Miroslava Hrdiny.
1.září byla obecná škola přejmenována na školu základní a měšťanská škola na školu střední. Téhož dne byla reorganizována obecní knihovna a přestěhována do budovy radnice (při vchodu napravo).
16.září bylo v hotelu Černý orel jehož nájemcem byl Josef Miler odhaleno za pomoci občanů „hráčské doupě“. Po zavírací hodině zde provozovalo hazardní hry 34 osob. Na hotel byla uvalena národní správa 4 osoby byly poslány do dolů, ostatní museli pracovat na výstavbě silnice ke Křesínu. Hostinský zaplatil 5000 Kč pokuty a všichni ostatní po 1100 Kč.
30.října proběhla čistka s masovým vylučováním (97 členů) ze Sokola. Jmenný seznam vyloučených byl vyvěšen na MNV. Později byly vznešeny připomínky od některých členů KSČ a mnoho z vyloučených bylo přijato zpět (57).
1.října byla zrušena prodejna Svépomocí Konsum v čp.5 a Družka na náměstí. Nově byly zřízeny prodejny Svépomoc v čp.43 a Svépomoc v čp.88.
20.října byla v Libochovicích založena místní skupina ROH (Revolučního odborového hnutí) v peněžnictví a pojišťovenství pro Libochovice a Budyni. Předsedou byl zvolen Jaroslav Křenek.
25.října se na přípis ministerstva financí sjednotily peněžní ústavy pod firmu Okresní spořitelna a záložna v Libochovicích.
26.října byla dokončena stavba nové ulice (ke sklárně). Stavělo se 6 domů v jedné řadě, k tomu silnice, kanalizace a vodovod. MNV rozhodlo, že každý muž ve věku od 18 do 50 let odpracuje na nové ulici 25 hodin. Pracovalo se od 7 – 22 hodin.
28.října se konala oslava 30.výročí vzniku ČSR. Pořádajícím byli KSČ a MRO.
11.listopadu byla pořádána sbírka pro stávkující francouzské horníky. Bylo vybráno 38.952 Kč.
19.listopadu se v Libochovicích konal sjezd místní organizace Československé mládeže. Činnost byla hodnocena velmi nevalně.
V listopadu si město Libochovice vzalo pod patronaci obec Šunychl, velmi poškozenou válkou.
V důsledku decentralizace a zavedení krajského zřízení byly Libochovice přivtěleny do Kraje Ústeckého.
1.prosince byla ve vestibulu Purkyňovy školy odhalena pamětní deska popraveným učiteli V.Patovi, učiteli M.Korejsovi a školníkovi Vykročilovi. Deska je dílem akademického sochaře Miroslava Zentnera z Libochovic.
22.prosince byl, při slavnostním zasedání MNV v 19 hodin U tří lip, zvolen prezident republiky Klement Gottwald čestným občanem města Libochovice.
Na konci roku se objevilo první volné zboží na trhu (jinak byly všechny potraviny na potravinové lístky). Jednalo se o „Vánoční balíčky“ (složení: rum, rýže, jablka, mouka, máslo, cukr, čaj, káva a podobně…). Cena jednoho balíčku byla 600 Kč. Ač to zní neuvěřitelně v Libochovicích se prodalo 2983 kusů balíčků v celkové hodnotě 1.749.800 Kč.
29.prosince byl za odstoupivšího Milana Troníčka zvolen novým předsedou MNV Jan Pokorný a místopředsedou Antonín Maleček.

V tomto roce odevzdali zemědělci v Libochovicích 100.000 litrů mléka, 40.000 kusů vajec, 1050q obilí, 913 q ječmene, 2000 q brambor , hovězího masa 1337 kg, vepřového masa 660 kg.
I Hospodářské družstvo plnilo své dodávky ovoce a zeleniny v celkové hodnotě 29 milionů korun.
Průmyslové podniky byly všechny znárodněny a jejich činnost se velmi rychle rozvíjela. V Libochovicích byly tyto podniky: Keramické závody (cihelna), Spojené České sklárny – podnik Libochovice a Cukrovar.
zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :