V ý v o j  a   u d á l o s t i

d o   k o n c e   2 0. s t o l e t í


Libochovice do konce roku 1988

1968

Rozpočet města v roce 1968 činil:

Příjmy …………….…………... 1.344.232,36 Kčs
Vyrovnání z fondu rezerv …….. 462.344,81 Kčs
Výdaje ………………………... 1.806.577,17 Kčs
Rozpočet města v roce 1968
.

V lednu a únoru se konaly tradiční plesy.
22.února pořádal MěNV společně s KSČ „Slavnostní večer k 20.výročí Vítězného února“, za účinkování Pěveckého sboru ZDŠ pod řízením M.Elmana.
6.března se na velkém sále SZK ROH konal koncert Severočeského symfonického orchestru, který pořádala ZDŠ J.E.Purkyně v Libochovicích.
14.března se konala na malém sále SZK ROH volební schůze, která se změnila v jedinou velikou diskusi POLITICKÁ SITUACE V ČSSR V ROCE 1968

Na zasedáních prosincového a lednového pléna ÚV KSČ byly kritizovány některými členy vážné nedostatky v práci strany i hospodářská situace ve státě a poukazováno na soustředění velké moci v rukách jednotlivců.
Bylo proto navrženo, aby byly rozděleny funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a funkce prezidenta republiky. Dále bylo požadováno, aby byla provedena důsledná rehabilitace osob nevinně odsouzených v procesích z padesátých let, navrácena plnoprávnost jednání vládě a národnímu shromáždění. Dále byly požadováno, aby odstoupili ze svých míst všichni ti, kteří byli kompromitováni v  procesech z doby Kultu osobnosti. Tyto požadavky byly zdůrazněny na nesčetných aktivech a konferencích pracujících a mládeže.
Výsledkem těchto diskusí bylo skutečné rozdělení funkcí, kdy byl prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Alexander Dubček a Antonínu Novotnému „zbyla“ jen funkce prezidenta republiky. Na tuto funkci dne 22.3.1968 rezignoval. Na své funkce rezignovala i další řada politiků včetně ministra národní obrany.
30.března 1968 byl do prezidentského křesla zvolen armádní generál Ludvík Svoboda.
Situace se vyostřovala……
o politické situaci v republice
.
29.března byla po osmnácti letech obnovena činnost Junáka v Libochovicích.
V dubnu objednal MěNV u střediska Dílo v Praze opravu Mariánského sloupu. Opravou byl pověřen akademický sochař Miroslav Zentner.
Dále bylo započaty s přípravami na vybudování dvou bytových jednotek pro lékaře v půdním prostoru domu č.p.5 na náměstí.
Prvomájové oslavy byly provedeny ve formě tábora lidu, tedy bez nezbytného průvodu. V krojovaných řadách se opět objevila početná skupina Junáka. Odpoledne uspořádala TJ.Jiskra na svém hřišti sportovní odpoledne.
6.května byly položeny věnce k Pomníku bojovníků za svobodu na městském hřbitově a večer bylo slavnostní zasedání městských orgánů v místním kině.
9.května byl zahájen XI.ročník Libochovického divadelního léta.
V květnu byla za školou směrem k obci Dubany dostavěna nová budova skladu léčiv ze státních rezerv.
MěNV zahájil jednání o vrácení torza sochy z bývalého libochovického pomníku T.G.Masaryka. Ovšem bez větších výsledků.
MěNV udělil čestné uznání Místní organizaci Čsl.rybářského svazu za úpravu městského parku.
27.května začaly přípravy k vydání prvního čísla měsíčníku Libochovické noviny. Redakční rada zůstala stejná jako u Libochovických nástěnných novin, tedy: Josef Blažek, František Košťál, PhMr.Ladislav Landa, Jaroslav Maleček, Jaroslav Růžička, Ladislav Rybář a výtvarníci Bohumír Kroupa a Václav Prošek ml.
V květnu zrušil Okresní podnik služeb váhu v Libochovicích. MěNV byl předložen projekt na novou benzinovou pumpu, která bude vystavěna na místě bývalé skládky směrem k Dubanům.
Poštovní novinová služba postavila v prostoru před hotelem Černý orel první novinový stánek.
Dále byla zřízena nová skládka v objektu zámeckého parku – bažiny za cukrovarem.
1.června vyšlo první číslo Libochovických novin v rozsahu 4 stran. Vyšly nákladem 1000 výtisků a byly dodány zdarma do všech rodin ve městě.
Ve stejný den uspořádal Krajský výbor Sdružení pěveckých sborů a Krajská rada zájmové činnosti v sále SZK ROH „2.festival dětského sborového zpěvu“. Vystoupili zde dětské sbory z České Lípy, Děčína, Liberce, Litoměřic, Mostu, Chomutova a Teplic.
6.června pořádala Čsl.lékařská společnost J.E.Purkyně, všeobecná sekce v Ústí n/L za účasti cca 300 zdravotníků 9.Purkyňův den.
21.června se na velkém sále SZK ROH konalo slavnostní zakončení LDL.
V červenci provedl MěNV anketu o spokojenosti obyvatelstva se službami a zásobováním. Výsledek ankety však předčil očekávání. Občané velmi kritizovali stálé fronty na maso a mléko, pozdní rozvozy chleba a také hlubokou podprůměrnost v pohostinství. Veliké kritiky de dočkala i bezpečnost ve městě a to hlavně v nočních hodinách. Anketa byla smetena ze stolu MěNV.
Ve dnech 10.-11.srpna uspořádali chovatelé drobného zvířectva tradiční pouťovou výstavu domácího zvířectva.
V srpnu roku se členové kroužku filatelistů za vydatné pomoci MěNV a řadou veřejných pracovníků obrátili na Ústřední správu spojů v Praze se žádostí o vydání pamětní známky ke 100.výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně. ÚSS všechny žádosti odmítla a nepomohla ani intervence ministra kultury .

21.SRPEN
Tento den je jedním ze smutných a tragických mezníků v historii naší vlasti. Krátce před půlnocí z 20. Na 21.srpna obsadila vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska) naši republiku a v Praze a na jiných místech došlo k prvnímu krveprolití. Rozhlas, televize, parlament, budova ÚV KSČ a jiné veřejné budovy, továrny a vojenské objekty byly obsazeny vojskem Varšavské smlouvy. A.Dubček, Smrkovský, ing.Černík a Dr.Kriegl byli během dne odvezeni letadlem do Sovětského svazu.

Zápis libochovického kronikáře je opravdu krátký:
„I v našem městě nastalo velké vzrušení. V ulicích byly přes noc odstraněny orientační ukazatele, uliční tabulky i číselné označení domů. Vozovky i dlažba chodníků, domy, výklady a vozy byly popsány přes noc protestními nápisy a hesly (např.Ivane táhni domů. Pozn.autora).
Výzvy představitelů v legálním rozhlase byly respektovány s nevídanou disciplínou. Projíždějící tanky, transportéry a jiná vojenská vozidla okupačních armád byla obyvatelstvem ignorována. Nikde nebyl porušen klid a pořádek. V těchto dnech se mládež vyznamenala kázní a disciplinovaností. – Je těžko zaznamenat všechny dojmy z těchto prvých kritických dní a proto se k nim později vrátíme…..“
Poznámka autora: Když nastaly tyto události byl jsem ještě ve školkovém věku. Vzpomínám si pouze, že 21.srpna jsem měl jet s matkou a otcem, který jezdil jako průvodčí ČSAD na lince Litoměřice – Louny, na výlet do Loun. Namísto toho mě matka odvedla k babičce, která bydlela na konci Husovi ulice. Z dálky bylo slyšet burácení motorů tanků a obě ženy seděly za stolem v kuchyni a plakaly. Byl to den strachu, všichni se báli, že bude válka. Večer jezdila vojenská auta a světlomety osvěcovala domy a ulice, hledajíce cestu na Louny, Prahu a Lovosice.

V těchto bouřlivých dnech zaslala rada MěNV dopis představitelům republiky.

Na konci roku zdobí městskou kroniku tento zápis:
„Po určitém časovém odstupu projevily se srpnové události v tomto roce v docela jiném světle, než působily bezprostředně v tyto pohnuté dny. Na základě mylných informací, které záměrně vysílal náš rozhlas a televize a všechen denní tisk, i všech těch zmatků záměrně vyvolaných kolem nejvyšších orgánů strany a vlády, byl vyvolán chaos v myšlení i cítění našeho lidu.
Po pozdějším konkrétním vysvětlení ÚV KSČ o vstupu spojeneckého vojska do ČSSR nutno pozměnit a doplnit srpnový zápis v tom smyslu, že vstup spojeneckých armád byl v srpnu motivován situací, která vznikla u nás v červenci a která vzbuzovala u bratrských zemí oprávněné obavy o osudy socialistického Československa a měla být také obranou proti pravicovým, protisocialistickým a kontrarevolučním silám u nás.
Proto také usnesení KSČ z 21.8.1968, které se vstupem spojeneckých sil nesouhlasilo, bylo ÚV KSČ nyní po právu zrušeno jako netřídní, nemarxistické a od základu nesprávné.
ÚV KSČ postupně napravuje všechny chyby, které se od roku 1968 vyskytly a konkrétními vysvětlivkami informuje lid o skutečné situaci jak se vyvíjela a která mu byla záměrně zatajována…“

12.září byla udělena první Čestná medaile města Libochovice prezidentu republiky armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi.
13.září zemřel ve věku 72 let bývalý nájemce hotelu U černého orla a zakládající člen Scény, herec a režisér Josef Miller.
V říjnu schválila rada MěNV návrh děkanského úřadu resp.děkana P.Václava Lochmana na využití hřbitovní kaple sv.Vavřince pro účely rozloučení se zemřelými bez ohledu na vyznání. Bylo započato s drobnými úpravami kaple.
Dále MěNV dal definitivní souhlas s ukončením činnosti místní pekařské provozovny. Podnět na zrušení výroby daly Severočeské pekárny v Litoměřicích, pro které byla tato provozovna vždy trnem v oku.
22.října byl v Libochovicích ustanoven Městský výbor národní fronty (MV NF) z 22 delegátů bylo zvoleno předsednictvo ve složení: předseda Miroslav Zentner, místopředseda B.Jareš a Jindřich Honza, jednatel Janáková, hospodář Beneš a členové František Košťál, Josef Lain, Miroslav Stránský, Květa Nicková, Josef Kužela a František Brabec.
25.října pořádaly složky Národní fronty slavnostní zasedání na počest 50.výročí vzniku ČSR. Po zasedání odešel průvod do městského parku, kde byly položeny věnce k pomníku padlých v I.světové válce.
V rámci oslav byla ve městě realizována akce vysazování stromu republiky. Dvě lípy byly vysazeny v parčíku před školou a další dvě vysadily dětské organizace na svém pozemku za sportovním hřištěm.
MěNV zakoupil dva montované domky pro dětské organizace. Jeden pro Junáka a druhý pro Českou tábornickou unii.
Na konci listopadu byla T.J.Jiskra přejmenována na ČSTS Sokol.
V prosinci vyhlásila Světová rada míru v rámci UNESCO den 28.červenec 1969 dnem 100.výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně. Již o měsíc dříve byl MěNV ustanoven přípravný výbor pro oslavy stého výročí J.E.Purkyně.
Koncem roku byla zrušena provozovna Vkus a její chod převzal MěNV jako mimorozpočtovou provozovnu.
V tomto roce byla lužní část lesa za Myslivnou prohlášena Státní přírodní rezervací.


1969

1.ledna převzal MěNV do vlastní správy od Okresního podniku služeb provozovnu šití pokrývek, napínání záclon, mandl a koupaliště.
V lednu bylo zrušeno povolování domácích porážek vepřů. Nadále zůstala pouze povinnost stahování a odprodej vepřových kůží.
K 1.lednu byl proveden soupis hospodářského zvířectva. Bylo zapsáno: 94 vepřů, 67 ovcí a beranů, 12 koz, 2627 slepic a 13 krůt a krocanů.
Rada MěNV schválila nový projekt veřejného osvětlení ve městě na tento rok v částce 554.000 Kčs.
3.ledna poprvé zahrála v SZK ROH libochovická skupina Taunus.
13.ledna provedla TJ.Jiskra rehabilitační řízení sta bývalých členů Sokola v Libochovicích, z toho 26 in memoriam.
19.března se konaly na malém sále SZK ROH oslavy 50.výročí založení Československého červeného kříže.
V březnu byl na roh Tyršovy ulice umístěn novinový stánek, v pořadí již druhý ve městě.
25.dubna se v obřadní síni MěNV konala přednáška doc.MUDr.Oty Duba na téma Život a dílo Jana Evangelisty Purkyně, doplněná koncertem Grézlova komorního kvarteta. Tato přednáška se stala úvodem k oslavám stého výročí učencova úmrtí.
Oslavy prvního máje probíhaly ještě stále ve stylu tábora lidu, s nezbytným promenádním koncertem a sportovním odpolednem.
8.května se konalo slavnostní položení věnců k pomníku bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
10.května byl v Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XII.ročník Libochovického divadelního léta.
28.května vydal MěNV v rámci oslav stého výročí úmrtí J.E.Purkyně v nákladu 3200 výtisků „Vzpomínky J.E.Purkyně na mládí prožité v Libochovicích“.
31.května se na nádvoří Státního zámku konal již 3.Festival dětského sborového zpěvu, který opět pořádal Krajský výbor Sdružení pěveckých sborů a Krajská rada zájmové činnosti. Účinkovaly sbory z Libochovic, České Lípy, Jirkova, Ústí n/L, litoměřický Hlásek a liberecký Severáček.
4.června se v Saturnově sále na Státním zámku konalo slavnostní zasedání MěNV v rámci oslav stého výročí úmrtí J.E.Purkyně. V rámci těchto oslav byla sedmi osobnostem a organizacím udělena Čestná medaile města Libochovic.
Po skončení zasedání se hosté a ostatní občané v průvodu odebrali k pomníku J.E.Purkyně před zámkem, kde stála čestná stráž tvořená členy Junáka. Zde byly za zvuků smuteční skladby kvarteta lesních rohů položeny věnce a MUDr.Pavel Jerie z Ústí n/L pronesl procítěný projev.
Po pietním aktu se v obřadní síni MěNV konalo přijetí vyznamenaných přestaviteli politického života ve městě. Za MěNV předsedou J.Malečkem, za MVNF předsedou Miroslavem Zentnerem a za MV KSČ L.Rybářem.
Po občerstvení se vyznamenaní odebrali na zámek, kde se konal koncert Bendova komorního orchestru.
5.června pořádal Spolek lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čs.lékařské společnosti J.E.P. 10.Purkyňův den.
V 11.30 hodin otevřel pak náměstek ministra zdravotnictví ČSR nově instalovaný Památník a stálou výstavu Jana Evangelisty Purkyně, umístěnou v přízemí zámku.
14.června pořádala pobočka LŠU v Saturnově sále Státního zámku své desáté žákovské vystoupení pojaté v duchu oslav stého výročí úmrtí J.E.Purkyně.
20.června se konal slavnostní večer na závěr XII.ročníku LDL.
28.července ve výročí skonu Purkyňova položila delegace města Libochovic vavřínový věnec na Purkyňův hrob na Vyšehradě se stuhou a nápisem „Nesmrtelnému rodáku – město Libochovice“.
29.srpna zemřel ve věku 87 let populární šachový mistr Josef Moravec.
12.září navázalo město Libochovice družební styky s městem Blatná.
21.září pořádal Autoklub tradiční VI.ročník terénních závodů motocyklů o Putovní pohár města Libochovic.
9.října prodala městská rada Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota dům čp.491 za sníženou cenu 40.000 Kčs – za podmínky zřízení obchodního střediska pro východní část města, prodejnu potravin a masa.
24.října pořádal MěNV na velkém sále SZK ROH závěrečný večer k oslavám stého výročí úmrtí J.E.Purkyně. Večer se skládal z literárního pásma „Purkyně a jeho doba“ proloženého hudbou a zpěvem.
Rada města se v prosinci rozhodla vykoupit budovu židovské synagogy ze soukromého vlastnictví a po řádném průzkumu ji buď opravit nebo zbourat. !!

Na konci roku dokončila sklárna rekonstrukci obytných domů čp.370 – 374 a postavila zde 14 svobodáren a 20 bytů 1+1 až 1+3 včetně ústředního topení a sociálního zařízení v každém bytě.
ČSAD Libochovice dokončuje na konci roku výstavbu autobusového depa u hlavního nádraží ČD.


1970

Rozpočet města v roce 1970 činil:

Příjmy …………………….. 1.565.000 Kčs
Výdaje ……………………. 1.669.000 Kčs
---------------------------------------------------
schodek …………………… 104.000 Kčs
Rozpočet města v roce 1970
.

Celkový počet obyvatelstva v roce 1970 činil 2771, z toho:

Mužů 1303
Žen 1468

Domů bylo celkem 601
Celkový počet obyvatelstva byl 2771
.
6.ledna zemřel ve věku 70.let šlechtitel ŠSS v Libochovicích pan Stanislav Beneš.
8.ledna podepsal MěNV dohodu o zabezpečení činnosti MěV NF, která sdružovala politickou reprezentaci všech sociálních vrstev a zájmových skupin ve městě.
Rada města v lednu schválila adaptaci bývalé strážnice v přízemí budovy výboru na byt pro topiče pro kotelnu MěNV.
1.března byla v SZK ROH opět otevřena knihovna čítající cca 1600 svazků.
V březnu byla na základě rozhodnutí SZK ROH a OO VB v Libochovicích zastavena činnost hudební skupiny Taunus na dobu 6 měsíců v důsledku výtržností mládeže ve městě v době vystoupení skupiny.
27.dubna zemřela v Liběšicích ve věku 88.let někdejší zaměstnankyně Josefa z Herbersteina Krista Podaná.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 občanů. Ve 14.00 hodin se na hřišti konalo tradiční sportovní odpoledne.
9.května položila delegace z MěNV věnce k pomníku Bojovníků za svobodu. V sále městského kina se konalo udělování Pamětních medailí k 25.výročí osvobození a F.K.Mamula, major sovětské armády, který jako jeden z prvních vojáků vstoupil v roce 1945 spolu s kpt.M.M.Borikem na území Libochovic, byl prohlášen Čestným občanem města a byla mu udělena Čestná medaile města Libochovic.
Večer byl na velkém sále SZK ROH slavnostně zahájen XIII.ročník Libochovického divadelního léta.
24.května se v zámeckém parku konal již 4.festival dětského sborového zpěvu. Akci tradičně pořádala Kulturní správa Severočeského KNV a Kulturní správa ONV. Festivalu se zúčastnilo 6 dětských souborů.
11.června byl na Saturnově sále slavnostně zahájen 11.Purkyňův den za velmi početné účasti lékařů a zdravotníků. Odpoledne byl pořádán koncert Bendova komorního orchestru.
12.června bylo slavnostně zakončeno LDL a Sokol uspořádal Tělocvičnou akademii.
13.června se konalo tradiční vystoupení žáků LŠU na Státním zámku.
Na počátku června souhlasila rada města s návrhem pořádati na zámku svatební obřady. Již 20.června se na zámku konala první svatba.
MěNV odebral České tábornické unii budovu bývalého loutkového divadla. Mládež se o budovu nestarala a ta velmi chátrala. Mezi jinými návrhy o jejím využití se objevil i návrh na zřízení městské knihovny.
28.června odhalila tělovýchovná jednota Sokol pamětní desku věnovanou umučeným členům Sokola v letech 1939 – 1945. Deska je umístěna v Sokolovně.
V červenci byla uvedena do provozu nová Sušárna píce (Sušička). Vystavěna byla ve francouzské licenci v celkovém nákladu 8.603.000 Kčs. Svojí kapacitou patřila mezi čtyři největší v republice. Sušička je umístěna mezi cukrovarem a Šlechtitelskou stanicí.
8.srpna se po průtrži mračen rozvodnil Klapský potok. Došlo k zaplavení okolí sklárny, protržení spodku železniční tratě z Libochovic na Chotěšov a k zatopení pozemků Šlechtitelské stanice. Sklárna samotná byla ochráněna navezenou hrází.
16.srpna se konala tradiční Libochovická pouť. Do této doby se však vždy konala na náměstí 5.května, které bylo pro tuto dobu uzavřeno. V důsledku výstavby nových obytných domů v Revoluční ulici však letos nemohlo být náměstí uzavřeno a tak se pouť přestěhovala do východní části městského parku, kde již zůstala.
28.září byla zastavena činnost Junáka v Libochovicích.
V tomto měsíci byla zřejmě také zastavena činnost České tábornické unie.
1.prosince proběhlo sčítání lidu.
6.prosince byla M.M.Borikovi z Kyjeva udělena In memoriam, Čestná medaile města Libochovic.
Stav ovocných stromů a keřů na konci roku 1970:

Jabloně - 4329 ks
Hrušně - 437 ks
Třešně - 264 ks
Višně - 108 ks
Švestky - 445 ks
Slívy - 244 ks
Meruňky - 380 ks
Broskve - 212 ks
Ořechy - 193 ks
Angrešt - 1975 ks
Rybíz - 1889 ks
Maliny - 120 m2
Stav ovocných stromů a keřů na konci roku
.

JZD Budoucnost mělo v roce 1970 průměrný hektarový výnos:

Pšenice - 34q
Ječmen - 32q
Vojtěška - 75q
Cukrová řepa - 350 – 380q
Brambory - 150q
Kukuřice - 370q
Chmel - 15q
JZD Budoucnost hospodařilo
na 685 ha zemědělské půdy a mělo celkem 154 členů (polovina byla důchodci). Průměrný výdělek činil 40 Kčs na hodinu.
Průmyslové a jiné podniky v katastru města: Sklo Union Libochovice, Severočeský cukrovar, Severočeské cihelny, provozovna Strojí traktorové stanice (STS), Okresní podnik služeb, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik, Šlechtitelská a semenářská stanice, provozovna ČSAD, a JZD Budoucnost.
73 drobných držitelů půdy do 0,5 ha hospodařilo na 22,98 ha.
8 zemědělských závodů do 2 ha hospodařilo na 4,57 ha.
79 členů Čsl.svazu zahrádkářů a ovocnářů hospodařilo na 5,47 ha.
Ve městě bylo v roce 1970:

304 - chovatelů drůbeže
8 - chovatelů koz
23 - chovatelů ovcí
69 - chovatelů vepřů
2 - chovatelé skotu

a ti chovali:

2589 kusů drůbeže
2 kusy skotu
11 kusů koz
53 kusů ovcí
85 kusů vepřů
Soupis hospodářského zvířectva
.

Autobusové a vlakové spojení zajišťovalo spoje do Loun, Litoměřic, Lovosic, Roudnice a Prahy.
Státní zámek navštívilo 35.000 návštěvníků.
Městská knihovna obsahovala na 8000 svazků knih. Knihovnicí byla L.Doubravová.
V tomto roce bylo postaveno 41 nových bytů.
Vybavení libochovických domácností v roce 1970:

Chladnička - 617 ks
El.pračka - 615 ks
Televizor - 737 ks
Kuch.robot - 140 ks
Vysavač prachu - 487 ks
Motocykl - 151 ks
Auto - 130 ks
Vybavení libochovických domácností
.


1971

28.ledna pořádala Místní organizace Červeného kříže výroční chůzi.
5.února pořádali mladí trempové na malém sále SZK ROH večer trampských písní.
V únoru začala rada MěNV projednávat možnost uvolnění místa po vyhořelých stodolách bývalého panského velkostatku pro zřízení autobusového nádraží.
Bylo započato s výstavbou nového občerstvení a jídelny v domě čp.3 na náměstí. Bývalá záložna. Stavbu prováděly Restaurace a jídelny Litoměřice.
Na obnovu budovy bývalého loutkového divadla daroval ONV částku 90.000 Kčs. V budově bude umístěna Městská knihovna.
Na počátku roku byla dokončena hlavní kanalizační síť východní části města a mohlo být přikročeno k budování domovních přípojek v ulicích Poděbradova, Chelčického, Dimitrovova, Táboritská, Nádražní a Paříkově náměstí.
27.února zemřel ve věku 70 let jeden ze zakládajících členů divadelního spolku Scéna Alois Pilař.
Mezinárodní den žen byl slaven všemi podniky ve městě ve dnech od 5.března do 11.března.
Rada MěNV schválila v březnu výstavbu nové požární zbrojnice.
30.března se na velkém sále SZK ROH konala společná schůze pionýrů a skautů ? v rámci nové organizace Svazu Československé mládeže.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3700 občanů. Na odpoledne připravil TJ.Sokol nezbytné sportovní odpoledne pro mládež.
Májové oslavy se konaly v duchu 50.výročí založení Komunistické strany Československa. V Libochovicích byla KSČ založena 23.května roku 1921.
8.května položily delegace MěNV, MV NF a jiné věnce k pomníku padlých Bojovníků za svobodu. V 19.30 večer František Brabec, předseda Scény, slavnostně zahájil XIV.ročník Libochovického divadelního léta.
18.května zemřel v Praze ve věku 74.let libochovický rodák, básník Svata Kadlec.
20.května složili noví Pionýři slavnostní slib na velkém sále SZK ROH.
26.května pořádal Sokol v rámci oslav 50.výročí založení KSČ tělovýchovnou akademii. Na této akademii převzal Sokol vyznamenání „Vzorný odbor“ II.stupně.
V květnu rozhodla rada MěNV o povolení výstavby obchodního domu v ulici Sovětské armády na místě parčíku.
Na konci května byl otevřen nový bufet „Zámecký šenk“ v čp.3 na náměstí, který vybudoval RaJ Litoměřice.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 12.Purkyňův den.
18.června byl slavnostně zakončen XIV.ročník LDL.
19. – 20.června se v Libochovicích uskutečnilo setkání bývalých žáků a členů Federace proletářské tělovýchovy a členů bývalého dramatického spolku Slunce po 40 letech.
25.června pořádala MO Českého svazu žen na velkém sále SZK ROH pietní vzpomínku 29.výročí vyhlazení Lidic. Jako čestní hosté byly přivítány lidické ženy, které přežily útrapy koncentračních táborů. Byly to Libuše Prošková a paní Šorchová.
V červnu schválila rada MěNV nový název libochovické Pionýrské organizace na Pionýrská organizace SSM Dr.Václava Vacka.
Rada také schválila studii na umístění 36 rodinných domků v prostoru nad ulicí Dvouletky. Čekalo se pouze na povolení k vyjmutí pozemků z půdního fondu, neboť zde bylo pole JZD Budoucnost.
Dále bylo v červnu započato s výstavbou kanalizace ve Fügnerově ulici v celkovém nákladu 1 milion korun.
Došlo také k novému názoru na navrhovanou demolici židovské synagogy. Demoliční rozhodnutí bylo zastaveno pracovníky Židovského muzea, kteří navrhli obnovení této jedinečné památky. Náklady na obnovu tehdy činili 3 miliony korun.
V červnu oslavila místní sklárna 60.výročí svého založení.
14.srpna byla pořádána tradiční Libochovická pouť.
20.srpna oslavila MO SČSP 40.výročí svého založení.
26. – 27.listopadu se konaly volby do zastupitelských sborů.
4.prosince oslavil SZK ROH 20.výročí svého vzniku slavnostní schůzí a udělením Čestného uznání zakládajícím členům.
10.prosince zemřel náhle ve věku 54 let zástupce ředitele ZDŠ v Libochovicích Bohumír Kroupa.
11.prosince byla Nová Městská rada zvolená 11.prosince roku 1971:

předseda MěNV – Jaroslav Maleček,
místopředseda – Jiří Panocha,
tajemník – Oldřich Wiesner,
rada:
František Kabát,
Vladimíra Krynerová,
Václav Kubíček,
Ladislav Landa,
Miroslava Suchá,
Josef Špalek.
zvolena nová rada města
.


.

1972

Rozpočet města v roce 1972 činil:

Příjmy:
Z vlastních příjmů rozpočtu MěNV - 722.000,-
Dotace ONV na krytí schodku - 1.065.000,-
Město musí přispět - 110.000,-
-----------------------------------------------------------------------------
celkem - 1.897.000,-


Výdaje:
Vodní hospodářství - 2.000,-
Stavebnictví - 15.000,-
Komunikace - 100.000,-
Školství (ZDŠ, ZŠ, DM, HŠ, ZJ) - 502.000,-
Zdravotnictví (jesle) - 110.000,-
Kultura (kino, LN, knihovna, kronika, rozhlas) - 292.000,-
Správa (požárníci, SPOZ, potřeby MěNV) - 310.000,-
Doplňková péče (podpory důchodců v TBC, diabetici aj.) - 50.000,-
Místní hospodářství (sady, hřbitov, parky ) - 171.000,-
Domovní správa - 345.000,-
----------------------------------------------------------------------------
celkem - 1.897.000,-
Rozpočet města v roce 1972
.

V lednu zahájila provoz Výrobna infúzních roztoků, která byla umístěna v suterénu budovy skaldu Zdravotnického zásobování. (Naproti Domovu důchodců). Hlavním výrobním programem byla výroba infuzí – základních roztoků.
25.února udělila rada ONV v Litoměřicích městu Libochovice titul „Vzorné město litoměřického okresu“ a finanční odměnu 15.000 Kčs.
Na počátku března byla zahájena výstavba nového moderního cihlářského závodu n.p.Severočeské cihelny Teplice. Situován byl namístě staré cihelny. Výstavbu prováděl n.p.Konstruktiva, závod Teplice a n.p.Přerovské strojírny. Výrobní stroje byly použity z Itálie a Švýcarska. Nový závod byl projektován na 45 milionů cihel ročně.
V dubnu oslavila Šlechtitelská a semenářská stanice 50.výročí založení „Semenářské kultury velkostatku Libochovice“.
8.dubna uspořádala místní pobočka Českého svazu protifašistických bojovníků schůzku libochovických občanů, kteří byli před třiceti léty postiženi nacistickou zvůlí a byli buď oni, nebo příslušníci jejich rodin zatčeni v Libochovicích gestapem.
Setkání se zúčastnilo na 150 občanů. Po pietním aktu u pomníku Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince a po položení věnců pokračovalo setkání na velkém sále SZK ROH.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6000 občanů (v průvodu). V čele šla svazarmovská skupina, za ní pracující sklárny, dále pak delegace OV KSČ, městské orgány, členové JZD, žáci škol se svými učiteli, pionýři, sportovci, příslušníci armády, ČČK, myslivci, kynologové a další pracující města a obcí a Romové.
Na náměstí hrála hudba pana Hanuše z Roudnice n/L. Odpoledne se na hřišti TJ.Jiskra konalo nezbytné sportovní odpoledne.
8.května byl na velkém sále SZK ROH slavnostně zahájen XV.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
.
9.května udělila rada MěNV další dvě Čestné medaile města Libochovic občanům A.Kubíčkovi a F.Jahůdkovi.
8.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 13.Purkyňův den.
V červnu zahájila ČSAD pravidelnou linku na trase Ústí n/L – Libochovice – Slaný – Kladno.
16.června byl slavnostním večerem v SZK ROH zakončen XV.ročník LDL.
27.července se konalo mimořádné zasedání MěNV, kde proběhly volby na uvolněné místo tajemníka výboru. Namísto O.Wiesnera nastoupil do funkce tajemníka F.Kabát. rada města byla doplněna na 11 členů:
J.Maleček- předseda, J.Panocha - místopředseda, F.Kabát – tajemník, členové: L.Landa, V.Laube, V.Krynerová, M.Suchá, J.Špaček, M.Bernardová, F.Zahálka a V.Kubíček.
V srpnu oslavily libochovické jesle 20.výročí svého založení.
12. – 13.srpna se konala tradiční Libochovická pouť a již třetím rokem byla umístěna do městského parku.
12.září získal Spojený závodní klub ROH v soutěži závodních klubů „Čestný štít“ ústředí odborové rady ROH za politicko-výchovnou a kulturní činnost.
21.září rozhodla rada MěNV zvýšit poplatek ze psů na 120 Kčs a nařídila, že každý pes musí nosit psí známku.
28.října oslavilo kino 50.výročí svého založení, tehdy jako Bio-Sokol.
5.listopadu byla v rámci oslav VŘSR za přítomnosti vedoucího odboru kultury ONV p.Hořčice a vedoucího zdravotního a sociálního odboru ONV Dr.Chvapila a za přítomnosti ředitele okresní knihovny p.Doubka, předána veřejnosti nově adaptovaná Městská knihovna v bývalé budově loutkového divadla.
Na podzim byla dokončena restaurace soch na nábřeží pod zámkem. Komise odborníků vydala na sochy tento posudek:
„Stav plastik je v důsledku hlubokého zvětrání pískovce natolik špatný, že je nebude možno účinně restaurovat. Na místě je nelze zachovat, neboť materiál je natolik narušen, že je ohrožena jejich statika a hrozí zřícením.“
Sochy proto budou sejmuty, konzervovány a uloženy v zámeckém lapidáriu. Na uprázdněná místa budou instalovány jiné plastiky.


1973

Rozpočet města v roce 1973 činil:

Příjmy:
Odvody bytových organizací - 126.000,-
Daně a poplatky:
Zemědělská - 21.000,-
Domovní - 148.000,-
Z příjmů - 15.000,-
Ze psů a správní poplatky - 30.000,-
Příjem z činnosti RO:
Vodní hospodářství - 0,-
Stavebnictví - 25.000,-
Doprava - 3.000,-
Školství - 220.000,-
Zdravotnictví - 38.000,-
Kultura - 200.000,-
Vnitřní správa - 0,-
Místní hospodářství - 20.000,-
Dotace ONV - 2.447.000,-
-------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 3.293.000,-

Výdaje:
Vodní hospodářství - 2.000,-
Stavebnictví - 1.225.000,-
Doprava - 100.000,-
Školství - 582.000,-
Zdravotnictví - 120.000,-
Kultura - 288.000,-
Vnitřní správa 1. - 60.000,-
Vnitřní správa 4. - 277.000,-
Sociální zabezpečení - 50.000,-
Místní hospodářství - 192.000,-
Domovní správa - 397.000,-
-----------------------------------------------------------------------------------
celkem - 3.293.000,-
Rozpočet města v roce 1973
.

Od 1.ledna zavedla Československá pošta poštovní směrovací čísla. Libochovice dostali směrovací číslo 411 17.
V lednu byla odbourána zeď vyhořelých stodol v Havlíčkově ulici za účelem přípravy parkoviště pro nákladní vozy.
Prvomájových oslav se účastnilo na 5000 občanů.
7.května byl na Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XVI.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května se konal na městském hřbitově pietní akt položení věnců a kytic u pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Akce se zúčastnilo na 250 občanů.
V ten samý den udělila rada MěNV Čestné medaile města Libochovic panu J.Růžičkovi, kronikáři města a Místnímu požárnímu sboru ČSPO.
V měsíci květnu došlo k novému pojmenování ulic. Ulice podél školy (směrem k cihelně) byla pojmenována z ulice Komenského na ulici Školní a první ulice z ulice Fügnerovy na ulici Pionýrů a druhá ulice z ulice Fügnerovy na ulici Kosmonautů.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 14.Purkyňův den.
9.června uspořádala Lidová škola umění spolu se SRPŠ a SZK ROH v Saturnově sále veřejné žákovské vystoupení.
15.června byl na slavnostním večeru zakončen XVI.ročník LDL.
29.června vyhlásil MěNV zákaz koupání v řece Ohři pro špatnou kvalitu vody. OHES však nic nevěděl.
22.července podal na 40.schůzi rady MěNV předseda J.Maleček návrh na zastavení dalšího vydávání Libochovických novin pro vysoké náklady a malý zájem občanů. Návrh byl schválen. Termín zastavení LN byl stanoven na 1.1.1974.
Tradiční Libochovická pouť se konala v městském parku 11. – 12.srpna.
V září předložil OÚNZ v Lovosicích návrh na výstavbu nového zdravotního zařízení pro Libochovice a okolí.
Péčí MO Čsl.strany lidové byla zrenovována poškozená socha sv.Václava u cesty na Slatinu. Renovaci provedl akad.sochař M.Zentner a okolí sochy upravili členové Čs.SL, kteří také opravu hradili ze svých prostředků.
13.října se konala oslava 100.výročí založení požárního sboru.
1.prosince vyšlo poslední číslo Libochovických novin.
V tomto roce byla dána první stížnost na znečisťování ovzduší. Shodou okolností se jednalo o podnik, který svou výrobou zajišťoval zdraví a životy občanů. Jednalo se o VIR (výrobna infúzních roztoků). Podle údajů však k úpravě kotelny mělo dojít až v roce 1975.
Co město stojí potýká se se stejným problémem – pitná voda – Výhledově se počítalo s dobudováním vodního díla Budyně – Mšené Lázně a úpravny vody u Brníkova.
Domova důchodců (chorobinec) v tomto roce odešly řádové sestry, které byly nahrazeny zdravotnickým a sociálním personálem.


1974

Rozpočet města v roce 1974 činil:

Příjmy:
Daň zemědělská - 22.000,-
Daň domovní - 148.000,-
Daň z příjmů - 14.000,-
Poplatky ze psů - 13.000,-
Správní poplatky - 51.000,-
Stavebnictví - 25.000,-
Doprava - 5.000,-
Školství - 240.000,-
Zdravotnictví - 40.000,-
Kultura - 230.000,-
Místní hospodářství - 50.000,-
Dotace ONV - 1.366.000,-
Domovní správa - 116.000,-
-----------------------------------------------------------------------------
celkem - 2.320.000,-

Výdaje:
Vodní hospodářství - 2.000,-
Stavebnictví - 1.000,-
Doprava - 100.000,-
Školství - 590.000,-
Zdravotnictví - 81.000,-
Kultura - 298.000,-
Vnitřní správa 1. - 200.000,-
Vnitřní správa 4. - 283.000,-
Doplňková péče - 50.000,-
Místní hospodářství - 265.000,-
Domovní správa - 450.000,-
-----------------------------------------------------------------------------
celkem - 2.320.000,-
Rozpočet města v roce 1974
.

14.ledna byl dáno v budově dětského střediska do provozu rehabilitační středisko.
V únoru se začalo s projednáváním přístavby ZDŠ, která svou kapacitou již nevyhovovala socialistické výchově.
V dubnu začaly na MěNV docházet stížnosti občanů ohledně hygienických podmínek v obchodech a hlavně v pohostinství. Stížnosti se vztahují na špínu, špatnou obsluhu a nadměrné podávání alkoholu podnapilým a mladistvým. MěNV ujišťoval nápravou, ale to již bylo poněkolikáté a nikdo tomu již nevěřil.
Všechny veřejné studny ve městě byly označeny tabulkami, že obsahují závadnou vodu.
Prvomájových oslav se podle městského kronikáře zúčastnilo „nadměrné množství“ občanů.
5.května v neděli se nad Hazmburkem strhla prudká bouře, která na zastihla na zřícenině 16 turistů. Po 15.hodině uhodil do Černé věže ojedinělý blesk, který z ní vyrazil asi 3 – 4 kubíky zdiva, kameny byly rozhozeny do okruhu 16 metrů. Na místě byly usmrceny dvě osoby, jeden voják a jeden žák ZŠ v Dlažkovicích. Pět osob bylo těžce zraněno a sedm zraněno lehce. Všichni byli převezeni do nemocnice v Terezíně a Litoměřicích.
8.května byl na Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XVII.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května byly radou MěNV uděleny Čestné medaile města Libochovic Pionýrské skupině Dr.Václava Vacka Libochovice a In memoriam Antonínu Malečkovi. Na závěr zasedání byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
12.května zahájila činnost nová cihelna. Závod byl vybudován v celkovém nákladu 90 milionů korun a po několika měsících se stala druhým největším výrobcem cihel v Severočeském kraji. Geologické průzkumy potvrdily, že surovina – slínovce – vystačí pro cihelnu na dobu 80 let.
13.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 15.Purkyňův den.
14.června se na sále SZK ROH konal slavnostní večer k zakončení XVII.ročníku LDL.
9.července byly na náměstí umístěny nové dopravní značky zákazu zastavení pro traktory a nákladní vozy. Toto opatření přineslo odhlučnění náměstí a k odklonění dopravy směrem na záměstí.
11.srpna připravila kynologická organizace v Libochovicích pro občany nezvyklou podívanou. Ve východní části zámeckého parku – v bažantnici – uspořádala závody chrtů. Jednalo se o první národní dostih chrtů o Velkou cenu města Libochovic, ve které se utkalo 70 dostihových chrtů šesti plemen. Zájem diváků byl překvapením – závody přišlo shlédnout na 3000 diváků.
V rámci této akce se ve sklenících zámeckého parku konala výstava exotického ptactva pořádaná libochovickými chovateli drobného hospodářského zvířectva.
1.října byl na základě dohody mezi MěNV a Českou pojišťovnou zahájen provoz jednatelství České pojišťovny v budově MěNV vždy každý čtvrtek v měsíci.
Na příjezdových komunikacích k městu byly postaveny trvalé poutače upozorňující návštěvníky města, že vjíždějí do rodiště Jana Evangelisty Purkyně.
Na nábřeží pod zámkem byly umístěny pevně zabudované lavičky a celé nábřeží bylo upraveno.
Na ministerstvo kultury byla odeslána žádost o vyjmutí budovy židovské synagogy z památkové péče, aby mohla být zbourána.
6.listopadu byl pořádán lampiónový průvod do městského parku, kde byla zapálena vatra na počest výročí VŘSR.

Na konci roku vlastnila městská knihovna na 9457 svazků knih.


1975

Počet obyvatelstva v roce 1975 činil 2860 občanů, z toho

Mužů 1373
Žen 1487

Počet domů 740
Počet obyvatelstva činil 2860 občanů
.
Rozpočet města v roce 1975 činil:

Příjmy:
Odvody domovní správy - 105.000,-
Daně a poplatky - 241.000,-
Příjmy z rozpočtové činnosti - 563.000,-
Dotace ONV - 1.823.000,-
-------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 2.732.000,-

Výdaje:
Vodní hospodářství - 25.000,-
Stavebnictví - 0,-
Doprava - 30.000,-
Školství - 661.000,-
Zdravotnictví – jesle - 90.000,-
Kultura - 361.000,-
Vnitřní správa 1. - 85.000,-
Vnitřní správa 4. - 410.000,-
Doplňková péče - 75.000,-
Místní hospodářství - 330.000,-
Příděl domovní správě - 665.000,-
-----------------------------------------------------------------------------------
celkem - 2.732.000,-
Rozpočet města v roce 1975
.

25.února pořádal MěNV a MěV NF slavnostní shromáždění občanů na počest 27.výročí Vítězného února. TJ.Libochovice představila ukázky z nácviku na Spartakiádu 1975.
Na počátku března byla zahájena rekonstrukce restauračních místností v přízemí SZK ROH.
Rada MěNV rozhodla o zakoupení rekreačního objektu pro Pionýrskou organizaci v Horním Týnci.
8.března uspořádaly Městské orgány, u příležitosti MDŽ, v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní koncert 35 členného pěveckého sboru pedagogické fakulty Palackého z Olomouce.
24.dubna byl přemístěn stánek PNS umístěný doposud u topolů na náměstí před Černým orlem. Po několika úpravách byl definitivně usazen do části parčíku vedle pomníku J.E.Purkyně.
30.dubna byla sklárně udělena mimořádně mimo obřadní síň Čestná medaile města Libochovic.
Prvomájové oslavy se konaly za účasti 5758 osob.
4.května prošel městem tradiční lampiónový průvod asi 550 dětí do Pionýrského areálu, kde složili slib noví pionýři.
5.května byly položeny věnce k pomníku obětí II.světové války.
7.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XVIII.ročník Libochovického divadelního léta.
8.května byla na malém sále SZK ROH otevřena výstava „30 let budování socialismu v našem městě“. Výstavu shlédlo na 2000 návštěvníků.
9.května byly v obřadní síni předány Čestné medaile města Libochovic těmto občanům: A.Jobovi, F.Tomanovi, L.Rybáři, J.Malečkovi a J.Zázvorkovi.
Odpoledne se konala na cvičišti TJ. místní spartakiáda. Bylo předvedeno celkem 9 spartakiádních skladeb na kterých se vystřídalo na 298 cvičenců. Celou organizaci řídil náčelník odboru ZRTV M.Zentner.
5.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 16.Purkyňův den. Při této příležitosti obdržel MUDr.Jaroslav Bitter z Ústí n/L Čestnou medaili města Libochovic za zásluhy při pořádání Purkyňových dnů.
5.června zemřel ve věku 69.let dlouholetý pracovník v libochovické tělovýchově Josef Jaroš.
7.června došlo na Házmburku opět ke smrtelnému úrazu. Tentokráte si zřícenina vybrala daň v podobě života desetiletého školáka z Mostu. Správa objektu byla nucena zakázat vstup do hradu.
Podle schváleného Generelu státní památkové péče do roku 1990 bylo navrženo v Libochovicích vyřadit z památkové péče objekty: dům čp.87, dům čp.319, židovský hřbitov, synagogu a dům čp.93.
13.června se na velkém sále SZK ROH konal závěrečný slavnostní večer LDL.
20.července byl RaJ Litoměřice otevřen nový motorest u silnice mezi Libochovicemi a Dubany. Motorest měl velkou jídelnu pro 30 – 50 hostů a 14 pokojů pro 30 osob.
V srpnu došlo ke snížení hladiny pitné vody v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Kalamitu zvýšila i havárie vodního zdroje nad městem. MěNV nechal rozmístnit po městě cisterny s pitnou vodou.
10.srpna pořádala libochovická pobočka Chovatelů drobného zvířectva a kynologické organizace závody chrtů v zámeckém parku – II.ročník národních dostihů chrtů o Velkou cenu města Libochovic.
4.září byla oficielně otevřena a dána do provozu nová autoopravna u silnice z Libochovic do Duban. (doposud byla umístěna v bývalé staré poště na náměstí). Specializace opravny byla na vozy značek Trabant, Wartburg a Barkas. Opravy však byly prováděny i na jiných značkách vozů.
Výstavba opravny byla zahájena v prosinci roku 1973 a náklady činily 2.951.000 Kčs.
Vedoucím opravny se stal František Brabec, dlouholetý režisér a ochotník spolku Scéna.
7.září se konal v zámeckém parku I.ročník Velké ceny dostihů chrtů zámku Libochovice, kterou pořádali ČSCHDZ a ZOKOCH. Jednalo se o mezinárodní soutěž.
Ve dnech 20 – 21.září uspořádal Český svaz chovatelů drobného zvířectva v zámeckém parku Mistrovství Evropy a UICL dostihy chrtů. Startujících bylo 232 a diváků na 7000 ! Byla to doposud největší akce v dějinách města.

Průmyslové podniky, služby a jiná zařízení v Libochovicích v roce 1975:

Zařízení MěNV:
Domovní správa
Družina mládeže
Hudební škola
Jesle
Mateřská škola
Školní jídelny
ZDŠ
Zvláštní škola
Kino
Knihovna
Místní jednota ČSPO

Mimorozpočtové provozovny:
Dámské krejčovství
Mandl
Šití pokrývek a napínání záclon

Průmyslové a zemědělské podniky:
JZD Budoucnost
Mezidružstevní podnik pro sušení krmiv
Severočeské cihelny – závod Libochovice
Severočeské cukrovary – závod Libochovice
Sklo Union – závod Libochovice
Šlechtitelská a semenářská stanice
Výroba infúzních roztoků

Okresní podnik služeb:
Opravna Trabantů a motocyklů
Taxi služba
Sedlářství a čalounictví
Vodoinstalace
Opravna elektrických spotřebičů
Kominické služby
Kamenosochařství
Sklenářství
Čistírna oděvů
Výroba dřevěného nábytku
Malířství pokojů

Služby jiných organizací:
Fotoslužba
Holičství
Kadeřnictví a pedikúra
Oprava bot a punčoch
Svoz popela
Prodej a rozvoz propanbutanových lahví
Průmyslové podniky a služby v Libochovicích
.


1976

3.března zemřel ve věku 73.let kronikář města Jaroslav Růžička. Byl autorem sborníku Libochovice 1560 – 1960, stál u kolébky LDL a byl redaktorem Libochovických novin. Za svoji práci obdržel dne 14.5.1973 Čestnou medaili města Libochovic.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4000 občanů.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Večer byl slavnostně zahájen XIX.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května obdržela Čestnou medaili města Libochovic MUDr.Anna Neubauerová.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 17.Purkyňův den. Předseda MěNV v Libochovicích obdržel čestné uznání a pamětní medaili od předsedů lékařské společnosti pro město za zásluhy o zachování památky na J.E.Purkyně a udržení tradice Purkyňových dnů.
12.června se konal na velkém sále SZK ROH slavnostní večer k 50.výročí založení divadelního spolku Scéna.
18.června byl slavnostně ukončen XIX.ročník LDL.
Libochovická pouť proběhla ve dnech 13. – 15.srpna a zúčastnilo se jí na 5000 návštěvníků. Během poutě byla pořádána tradiční výstava drobného zvířectva, dostihy chrtů a výstava exotického ptactva.
Ve dnech 26. – 27.srpna natáčela Československá televize na Státním zámku 16.díl televizního seriálu „30 případů majora Zemana“ nazvaný „Dáma s erbem“. Kompars tohoto dílu tvořili ochotníci ze spolku Scéna.
9.září zemřel ve věku 89.let oblíbený lékař a primář kojeneckého ústavu v Praze MUDr.Quido Mann.
15.září byl do funkce kronikáře města zvolen Josef Krob, učitel na ZDŠ Libochovice. Bylo rozhodnuto, že doplní kroniku od 1.1.1976.
Ve dnech 22. – 23.října proběhly Výsledky voleb do zastupitelských orgánů z 22. – 23.října roku 1975:

Celkem bylo zapsáno - 2133 voličů
Vydáno hlasovacích lístků - 2129
Odevzdáno hlasovacích lístků - 2127
Navrženo poslanců MěNV - 39
Zvoleno poslanců MěNV - 39
Volilo celkem 99,8 % voličů

Složení městského národního výboru v Libochovicích:
Předseda – Jaroslav Maleček
Tajemník – František Kabát
Náměstek – Jiří Panocha

Rada MěNV:
Václav Melichar,
Miloslava Bušková,
Josef Hamp,
Vladimíra Krynerová,
PhMr Ladislav Landa,
Václav Zajíc.

Komise MěNV:
Výbor lidové kontroly - předseda Zdeněk Mrvík
Komise plánovací a finanční - předseda Bohumír Pastyřík
Komise míst.byt.hospodářství a dopravy - předseda Antonín Novotný
Komise výstavby, život.les.a vod.hosp. - předseda Vladimír Laube
Komise obchodu a cest.ruchu - předseda František Zahálka
Komise kulturní a školství - předseda Věra Dvořáčková
Komise sociální a zdravotní - předseda Vlasta Vyšatová
Komise pro ochranu veřejného pořádku - předseda Drahomír Venclíček
Komise pro mládež a těles.výchovu - předseda Petr Marschall
Správní komise pro ochr.veřej.pořádku - předseda Jan Husák
volby do zastupitelských orgánů
.
4.listopadu se konal lampiónový průvod na oslavu VŘSR, který byl ukončen v Pionýrském areále slavnostní vatrou.
19. – 20.listopadu probíhaly ve SZK ROH celookresní přehrávky tanečních orchestrů a skupin.
Na konci roku bylo zahájeno s rekonstrukcí kanalizace na náměstí 5.května.

V JZD Budoucnost pracovalo trvale 265 pracovníků a celkem mělo družstvo 443 členů. Obhospodařovalo 2050 ha zemědělské půdy a produkce byla zaměřena na chov dojnic a prasnic. Z obilí se pěstovala pšenice, ječmen a z ostatních plodin cukrová řepa, chmel a pícniny.
Ve Sklo Unionu – sklárně Libochovice pracovalo 315 zaměstnanců


.

1977

2.dubna uspořádala ZO SSM již II.ročník běhu městským parkem. Závodu se zúčastnilo na 175 soutěžících ze 16 měst a obcí.
Na stadionu pořádala Tělovýchovná jednota vystoupení kaskadérů za účasti 2000 diváků.
K 30.dubnu bylo položeno na 200 metrů kanalizace a prostavěno téměř čtvrt milionu korun. Práci brzdil nedostatek pracovníků a mechanizace.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4000 občanů.
7.května se 140 dětí a 200 dospělých vydalo v lampiónovém průvodu do Pionýrského areálu, kde byla zapálena slavnostní vatra.
9.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
12.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XX.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
.
V květnu bylo slavnostně uvedeno do provozu dětské hřiště mateřské školy v Revoluční ulici, na kterém měly děti k dispozici dvě pískoviště, vlak z trubek, kolotoč, houpačku a brodiště.
9.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 18.Purkyňův den.
17.června byl na slavnostním večeru ukončen XX.ročník LDL.
19.června předali představitelé města dary fotbalistům TJ.Libochovice za postup do A skupiny v krajské soutěži.
3.července odjelo 81 pionýrů na tábor u Nepomuku.
1.srpna oslavily městské jesle 25.výročí uvedení do provozu. Kapacita jeslí byla 30 dětí.
5.srpna byla zahájena úprava prostoru pro výstavbu nové mateřské školy.
12.srpna se konala tradiční Libochovická pouť.
14.srpna se na 2000 diváků přišlo podívat na dostihy chrtů o Velkou cenu města Libochovic. Ve stejný den byla ve Státním zámku otevřena výstava akademického malíře Josefa Antonína Zázvorky.
11.září bojovalo před dvěma tisíci diváků přes 100 chrtů o body k titulu Dostihový vítěz roku 1977. Pořádal svaz chovatelů.
1.října se naposledy rozjela řepná kampaň v libochovickém cukrovaru. Po té byl cukrovar v rámci reorganizace začleněn jako Mechanizační závod na výrobu filtrů pro cukrovary.
Součástí oslav 60.výročí VŘSR se stal i festival dětských filmů, který se konal 18. – 22.listopadu. dětští diváci shlédli 6 soutěžních filmů.
V prosinci se konala oslava 25.výročí založení SZK ROH. Z počátku sdružoval pouze ochotníky a šachisty, později se rozrostl o techniky, filatelisty, foto a kinoamatéry a hudebníky. V oblasti zájmové činnosti zaujímal velmi významné místo v Libochovicích. Pořádali se v něm LDL, kurzy výuky na klavír, housle a kytaru, taneční kurzy, koncerty různých zpěváků, skupin a estrádní pořady. Využíván byl i na plesovou sezónu, politické a kulturní akce.
V tomto roce byla nově restaurována obřadní síň na MěNV.
Na úseku Libochovice zajišťoval OPS v roce 1977 tyto služby:

Autoopravna – Wartburg, Trabant a Barkas
Motoopravna
Kamenosochařství
Truhlářství
Sklenářství
Sedlářství a čalounictví
Instalace plynu a vody
Klempířské stavební práce
Malířské a lakýrnické práce
Okresní podnik služeb - OPS.1978

V tomto roce se konaly prvomájové oslavy vzhledem ke stavu náměstí, kde byla pokládána nová kanalizace, v městském parku. Oslav se zúčastnilo na 3600 občanů.
7.května předala rada MěNV Čestné medaile města Libochovic Jiřímu Panochovi a Josefu Blažkovi.
V odpoledních hodinách byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
11.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXI.ročník Libochovického divadelního léta.
12.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 19.Purkyňův den.
23.června byl slavnostně vyhodnocen XXI.ročník LDL.
V červenci zdárně pokračovala výstavba nové panelárny v objektu cihelny. Celkové náklady na stavbu činili 30 milionů korun.
Tradiční Libochovická pouť se konala 12. – 13.srpna. Mimo pouťových atrakcí diváci shlédli výstavu květin na zámku a výstavu domácího zvířectva a exotů v západní části zámku. Příznivci fotbalu (1650 diváků) shlédli utkání hráčů Sklo Unionu Libochovice se Slávií Praha IPS. Slávisté vyhráli 12:0.
24.října se konalo první setkání s nově vzniklou kapelou, která měla svůj debut v Litoměřicích na Zahradě Čech. Kapelu vedl Josef Vinš, konferenciérem byl Jaromír Holfeuer a kapela se jmenovala Libochovanka. Postupem času získala velikou oblibu mezi dechovkáři.
6.listopadu se konal lampiónový průvod, který končil na městském hřbitově položením věnců u pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Akce se konala v rámci oslav VŘSR.
10.listopadu zemřela ve věku 64.let klavírní virtuoska profesorka Marie Knotková.
Ve dnech 27.listopadu až 2.prosince se v městském kině konal festival dětských filmů. Děti shlédly 6 filmů socialistických států.
2.prosince oslavila mateřská škola 80.výročí svého založení.
V roce 1978 uspořádal SZK ROH celkem tyto akce:

11 - koncertů zpěváků a skupin účast - 3450 osob
33 - akcí zájmové a umělecké činnosti účast - 6720 osob
46 - společenských podniků (oslavy, aktivy, besedy, schůze) účast - 16000 osob
4 - zájezdy
nepočítáno kurzy šití, tance a společenské výchovy, VTS a jiné
Činnost SZK ROH Libochovice
.

Bylo také započato s rekonstrukcí budovy Státního zámku (v Turinského ulici) na klubovnu mladých.
Po zrušení cukrovaru vznikl Mechanizační závod, který byl celý zrekonstruován, dostavěny byly dvě velké haly a samotné budovy cukrovaru byly postupně demolovány. Nový závod byl koncipován na výrobu strojního a technologického zařízení a náhradních dílů pro cukrovarnický průmysl.


1979

V prvních minutách Nového roku připravilo počasí překvapení pro všechny obyvatele města. Teplota, která 31.12.1978 vystoupila až na + 10oC začala prudce klesat a několik minut po půlnoci již teploměry zaznamenaly – 20oC. Napadla silná pokrývka sněhu, Ohře i Labe zamrzlo, provoz na řekách se zastavil, silnice se díky závějím stávaly neprůjezdné. Klesaly zásoby uhlí v elektrárnách. Uhlí v železničních vagónech zamrzalo. V důsledku obtížných klimatických podmínek a závažné energetické situace vyhlásilo Ministerstvo školství ve dnech 8. – 28.ledna školní tzv.“Uhelné“ prázdniny, týkající se všech typů škol, k velké radosti dětí a ke starosti rodičům. Zde nastala práce zájmovým organizacím, které museli narychlo vytvářet programy pro zabavení dětí.
Nejlépe se této činnosti zhostila Pionýrská skupina.
8.března pořádal Český svaz žen oslavu MDŽ.
18.března se konaly oslavy 80.narozenin Jana Kopty.
Na jaře vyrostl v prostoru před zrušeným cukrovarem vojenský tábor VÚ 1901 Olomouc, který patřil k železničnímu vojsku a opravoval železniční svršek na trati Lovosice - Louny.
1.dubna vstoupil, po delší odmlce, v platnost letní čas.
7.dubna pořádala MO SSM 4.ročník Běhu parkem. I přes aprílové počasí se běhu zúčastnilo 153 závodníků.
9.dubna besedoval ve SZK ROH pplk.Hulec s mládeží na téma „Kriminalita mládeže“.
22.dubna byl pro pionýry a jiskry den otevřených dveří na Státním zámku, jako dárek k 30.výročí založení PO SSM.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4649 občanů.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Večer obdrželi Čestnou medaili města Libochovic Ida Malečková a Emil Pastyřík.
11.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXII.ročník Libochovického divadelního léta.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 20.Purkyňův den.
15.června byl ve SZK ROH slavnostně vyhodnocen XXII.ročník LDL.
16.června pořádala Lidová škola umění v Saturnově sále na Státním zámku koncert žáků LŠU.
17.července natáčela Československá televize na Státním zámku Libochovice pořad nazvaný „Zámecké pastorále“, za režie E.M.Bergerové a účinkujících Collegium musicum pragense a Pražských komorních sólistů opery Národního divadla.
28.července uplynulo 110 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně.
10.srpna bylo slavnostně otevřeno nové nákupní středisko v ulici Sovětské armády (dnes Riegrova). Investorem byla Jednota Roudnice n/L, dodavatelem Okresní stavební podnik Litoměřice. V přízemní části střediska byla prodejna potravin a vedle cukrárna, v prvním poschodí prodejna textilu, látek, koberců a prádla. Náklady na stavbu, včetně vnitřního zařízení, činily téměř 4 miliony korun.
10. – 12.srpna se konala tradiční Libochovická pouť se vším co k ní patřilo, atrakce, spousta stánků a výstavou drobného zvířectva a exotů.
6.listopadu se lampiónovým průvodem, v rámci oslav VŘSR, odebrali občané a hlavně děti k položení věnců na městský hřbitov.


1980

Rozpočet města v roce 1980 činil:

Příjmy:
Daně a poplatky - 204.000,-
Z činnosti rozpočtových organizací - 648.000,-
Dotace ze státního rozpočtu - 2.758.000,-
-------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 3.610.000,-

Výdaje:
Doprava - 800.000,-
Školství - 880.000,-
Zdravotnictví - 135.000,-
Kultura - 400.000,-
Práce a sociální péče - 75.000,-
Vnitřní správa - 500.000,-
MH, neinvestiční č. - 820.000,-
-----------------------------------------------------------------------------------
celkem - 3.610.000,-
Rozpočet města v roce 1980
.

16.ledna zemřel po dlouhé nemoci ve věku 85.let akademický malíř Josef Antonín Zázvorka.
29.března pořádala ZO SSM 5.ročník Běhu parkem. Celkem se zúčastnilo na 116 závodníků.
16.dubna se na 850 závodníků zúčastnilo v Libochovicích běhu Mladé fronty.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5030 občanů. Odpoledne se konalo fotbalové utkání libochovických fotbalistů s celkem Sparty Praha, která zvítězila 9:0.
1.května byly na fotbalovém hřišti slavnostně dány do provozu nové kabiny.
9.května byly položeny věnce na hřbitově sv.Vavřincepomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Tentýž den byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXIII.ročník Libochovického divadelního léta.
10.května byly v obřadní síni MěNV slavnostně předány Čestné medaile města Libochovic A.Doubravové, J.Jordánovi, V.Melicharovi, M.Rychtrovi a ČSPB.
28.května pořádal Spolek lékařů v Ústí n/L seminář pro lékaře a farmaceuty na téma „Vlivy ortogeneze“.
5.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 21.Purkyňův den.
13.června byl slavnostně zakončen XXIII.ročník LDL.
Vyvrcholením nácviku na Spartakiádu 1980 bylo vystoupení nejlepších cvičenců v Praze na Strahově ve dnech 26. – 29.června. Z Libochovic byli vybráni muži a ženy s cvičiteli M.Zentnerem a L.Koulovou.
V měsíci červenci byla dokončena rekonstrukce Dimitrovovy ulice, náměstí, osvětlení a chodníků. V Turinského ulici zdárně pokračuje rekonstrukce mládežnické klubovny.
V srpnu se konala tradiční Libochovická pouť a výstava drobného zvířectva a exotů.
Lidová škola umění oslavila v srpnu 20.výročí svého založení.
V září bylo započato s bouráním starých stodol v Revoluční ulici. Budovy ustoupí výstavbě nových panelových domů. Současně se za mateřskou školkou začala stavět nová trafostanice.
V říjnu byla v panelárně zahájena výroba panelů s povrchovou úpravou určených pro občanskou vybavenost.
1.listopadu proběhlo sčítání lidu, domů a bytů.

Stav hospodářského zvířectva v roce 1980:

Slepice - 2177
Husy - 7
Kachny - 53
Kozy - 1
Ovce - 27
Prasata - 49
Býci - 2
Stav hospodářského zvířectva v roce 1980
.
JZD Budoucnost hospodařilo v tomto roce na 2040 ha půdy, stav skotu činil 772 ks, prasat 3692 ks a odchovali 5409 ks selat. Na polích se dařilo pšenici, ječmenu, ovsu, bobu, hrachu a cukrovce. O to vše se staralo 251 družstevníků.


1981

1.ledna došlo ke sloučení národních výborů Libochovice, Evaň a Poplze v jeden celek pod názvem Libochovice. Mimo jmenované části spadají pod Libochovice ještě osada Horka.
19.ledna zemřela ve věku 74.let lékařka územního obvodu v Libochovicích MUDr.Anna Neubauerová.
27.února byla za účasti zástupců ONV, OV SSM a MěNV slavnostně otevřena klubovna mladých v prostoru Státního zámku. Hlavní tíhu rekonstrukce nesl P.Marschal, který stál v čele mladých. V čele klubové rady byla Naďa Jásková a správcem klubu byl Jan Pásek. Klubovna byla zrekonstruována za pouhých 75.000 Kčs.
11.března se uskutečnila na sále SZK ROH celoměstská oslava MDŽ.
16.března vystoupilo rozvodněné Ohře z břehů a zalilo městský park a hřiště. Voda sahala až k transformátoru pod kostelem Všech svatých. Hladina stoupla na 777 cm (normál je 250 cm), průtok činil 2000 m3 /s (normál je 305 m3/s)
22.dubna se na sokolském stadionu konalo okresní finále Běhu Mladé fronty za účasti 210 závodníků.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6000 občanů. Nechybělo a ni sportovní odpoledne a promenádní koncert.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
8.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXIV.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května za přítomnosti zástupců ONV, představitelů městských orgánů a hostů byla slavnostně otevřena a předána do užívání nová Mateřská škola pro 90 dětí.
V květnu zajistila klubová rada Klubovny mladých vystoupení DS Okno z Prahy a besedu Pavla Kopty „Jak se dělá hudba“.
30.května pořádal MěV NF sportovní odpoledne na oslavu MDD.
Ve dnech 5. – 6.června se konaly volby do zastupitelských orgánů. Valná část občanů odvolila již první den. Za starými a nemocnými docházeli členové volebních komisí s volební urnou až do domu.
11.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 22.Purkyňův den.
12.června se konalo slavnostní zakončení XXIV.ročníku LDL.
25.června se konala 25.června roku 1981 byli do čela města zvoleni:

předseda MěNV – Jaroslav Maleček
místopředseda – Bohumír Pastýřík
tajemník – Josef Hamp
členové rady:
Miloslava Bušková
Vladimír Fidler
Ladislav Landa
Vladimír Laube
Oluše Líbalová
Petr Marschal
Josef Novák
Bořivoj Vyšata
ustavující schůze MěNV
.
Tradiční pouť se konala 13. – 14.srpna.
5.listopadu byl v rámci oslav VŘSR pořádán lampiónový průvod od hostince Na kopečku do městského parku. Po projevu byla zapálena vatra.
V tomto roce byl založen dětský dechový orchestr Lidové školy umění Libochovice „Házmburáček“. Věkový průměr hudebníků byl 12.let.


.

1982

V lednu byla do Revoluční ulice nasazena těžká mechanizace a byly vyhloubeny základy pro tři panelové domy ve kterých mělo být 108 bytů. Na konci ledna bylo započato s betonováním základů. V Pivovarské ulici zároveň probíhaly práce na výstavbě nové kotelny, která měla nové byty zásobovat teplem a teplou vodou.
23.ledna proběhla ve SZK ROH beseda libochovického rodáka RNDr.Jiřího Jiránka, Csc., který byl několik let na Kubě s geologickou expedicí, která tam prováděla geologický výzkum.
V únoru na základě rozhodnutí předsednictva federální vlády započal podnik Hydroprojekt Praha zpracovávat projektovou dokumentaci na obnovu malé vodní elektrárny v Libochovicích.
Nákladem přes 10 milionů korun začalo v únoru stavět JZD Budoucnost velkokapacitní kravín při cestě na Klapý.
Na konci února sdělilo Okresní veterinární zařízení v Litoměřicích, že u lišek ulovených v katastru obcí Dubany, Horka a Klapý byla laboratorně zjištěna vzteklina. Ochranné pásmo tehdy zahrnovalo obce Libochovice, Poplze, Evaň, Horka, Dubany, Křesín, Levousy, Lkáň, Sedlec, Klapý, Chodovlice a Slatina.
6.března oslavila Libochovická sklárna 70.výročí svého založení. V SZK ROH se konala slavnostní konference zaměstnanců sklárny a večer taneční zábava.
9.března se konala celoměstská oslava MDŽ.
3.dubna se konal VII.ročník Jarního běhu parkem.
10.dubna de konalo setkání odbojářů s mládeží v rámci oslav 40.výročí hromadné persekuce občanů z Libochovic. Za účasti mnoha politických představitelů z města a okresu byly v 9.00 hodin položeny věnce u pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Ve velkém sále SZK ROH pokračovalo setkání neodmyslitelnými projevy a kulturním programem začínajícím básní Buchenwaldská přísaha v podání J.Poláka a zakončená recitačním souborem SZK ROH s pásmem L.Mrázka „Vzpomínka na oběti fašismu z Libochovic a okolí“ v režii J.Holfeuera.
Na závěr složili pionýři slavnostní slib.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4500 občanů.
5.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXV.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
.
6.května se konal pietní akt u pomníku obětí II.světové války a hrobu Rudoarmějce.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 23.Purkyňův den.
Při příležitosti Purkyňova dne pořádali mostečtí a lounští zdravotníci již sedmý turistický pochod „Napříč Českým středohořím“ končícím v Libochovicích u pomníku Jana Evangelisty Purkyně. Výšlapu se zúčastnilo na 177 zdravotníků.
11.června se konalo slavnostní zakončení LDL.
13. – 14.srpna se konala Libochovická pouť s tradičními atrakcemi a stánky, výstavou chovatelů a sportovním utkání místního fotbalového celku s ligovým celkem Bohemians Praha. Bohemka vyhrála 20:0.
1.září byly zahájeny práce na přístavbě základní školy.
V září byl na základě integrace národních výborů po souhlasu rady ONV Litoměřice zřízen při MěNV v Libochovicích stavební úřad s působností pro integrované území MěNV v Libochovicích.
1.října došlo ke zrušení obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti (policie) v Libochovicích. Území MěNV Libochovice patřilo do působnosti Obvodního oddělení VB v Lovosicích.
U příležitosti dne ČSLA uspořádala ZO Svazarmu na stadionu TJ dne 9.října Den Svazarmu. Představily se zde svazarmovské kroužky modelářů, radioamatérů a jiné. Děti si mohli prohlédnout vojenskou techniku a zastřílet ze vzduchovek.

Soupis hospodářského zvířectva v roce 1982:

Slepice - 4201 kusů
Husy - 26 kusů
Kachny - 37 kusů
Krůty - 20 kusů
Kozy - 15 kusů
Ovce - 38 kusů
Prasata - 158 kusů
Býci - 6 kusů
Jalovice - 2 kusy
Pony - 1 kus
Soupis hospodářského zvířectva v roce 1982
.


1983

Rozpočet města v roce 1983:

Příjmy:
Vlastní příjmy - 1.056.000,-
Plánovaná dotace - 2.308.000,-
Převody z fondu rezerv - 180.000,-
Převody na akci Z - 1.595.000,-
--------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 5.139.000,-

Výdaje:
Vodní hospodářství - 20.000,-
Doprava - 300.000,-
Školství - 1.300.000,-
Zdravotnictví (jesle) - 125.000,-
Kultura - 660.000,-
Práce a sociální věci - 189.000,-
Místní hospodářství - 500.000,-
Stavebnictví - 30.000,-
Akce „Z“ – parkoviště - 260.000,-
Akce „Z“ – tělocvična - 1.335.000,-
---------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 5.139.000,-
Rozpočet města v roce 1983
.

Dne 1.ledna nastupuje do duchovní správy administrátor Václav Klusoň, nar. 26.11 1953, původem ze Sebranic ve východních Čechách
22.dubna uspořádala ZO SSM a TJ.Libochovice již 8.ročník Jarního běhu parkem, kterého se zúčastnilo na 254 závodníků.
V předvečer prvního máje zaplály na návrších u Poplz a Evaně hranice již tradičního pálení čarodějnic.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5000 občanů.
4.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXVI.ročník Libochovického divadelního léta.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Letošní Čestné medaile města Libochovic obdrželi: B.Týřová, B.Pastýřík, RNDr. PhMr.Ladislav Landa, Josef Pelc a Sbor pro občanské záležitosti Libochovice.
20.květen byl malou slavnostní pro libochovické občany. Libochovicemi projížděl Závod míru. 10 etapa Ústí n/L – Příbram dlouhá 171 km. Závodníci přijeli od Klapého, projeli ulicí Revoluční, dále kolem hospody Na kopečku, ulicí Sovětské armády (Riegrova), na náměstí 5.května, kde byla před budovou MěNV rychlostní prémie, dále pak ulicí Dr.Vacka k rybníčku, po Kerkově nábřeží na most přes Ohři do Poplz, Evaně a dále.
V květnu obsadil dětský dechový orchestr Házmburáček 3.místo v krajské soutěži dechových orchestrů. Dirigentem byl Josef Vinš.
4.června uspořádaly organizace Národní fronty Dětský den na oslavu svátku dětí. Na hřišti a v městském parku.
V důsledku stále většího znečišťování ovzduší začala místní ZDŠ vyjíždět na školy v přírodě za čistým vzduchem. Letos vyjelo 14 tříd – 423 žáků. Pobyt trval 3 týdny a rodiče zaplatili 105 Kčs.
10.června se konalo slavnostní zakončení XXVI.ročníku LDL.
15.června proběhlo setkání organizátorů Závodu míru s představiteli nejlepších měst a obcí. Libochovice se umístnili na krásném 2.místě za Benešovem. Představitelé města převzali čestné uznání.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 24.Purkyňův den.
1.července pořádala ZO SSM sklárny I.ročník Libochovické neckyjády na trase Dubany - Libochovice. Na řece brázdila vlny různá fantastická plavidla a mládežníci povzbuzovaní četnými diváky se velmi dobře bavili.
15.srpna oslavil libochovický Požární sbor 100.výročí svého založení.
Libochovická pouť se konala 13. – 15.srpna.Kromě pouťových atrakcí návštěvníci shlédli výstavu drobného zvířectva a neméně zajímavý fotbalový zápas místních hráčů s týmem Dukla Praha.
31.srpna se po roční přestávce opět pokračovalo na stavebních pracech k přístavbě školy. Zatím byl hlouben a betonován septik.
V září projednala rada MěNV Urbanistická studie městského parku z roku 1983 předpokládala výstavbu nebo přestavbu 8 objektů:

1 – Dětské dopravní hřiště v prostoru mezi Kerkovým nábřežím a ulicí Purkyňovou s tím, že se v tomto prostoru bude nadále konat i Libochovická pouť
2 – Pionýrský areál – v centrální části parku zbudovat pískoviště, houpačky, skluzavky, kolotoč, lavičky, žebříky, palisády, prolézačky, dětský amfiteátr s ohništěm a dvě hřiště pro míčové hry.
3 – Tábořiště pro vodáky, loděnice – prostor původních lázní při Ohři – sklad lodí, dílny, klubovny, sociální zařízení, kuchyň, tábořiště, přístaviště, hřiště na odbíjenou a ohniště – kapacita 60 – 80 návštěvníků.
4 – Hřiště pro kopanou zachovat.
5 – Hřiště pro tenis – šatny, sociální zařízení, sklad nářadí, 1 kurt s živičným povrchem.
6 – Koupaliště, sauna – kapacita 800 – 1000 návštěvníků, šatny, sociální zařízení, restaurace, dětské brouzdaliště, 1 bazén 25/9 m hloubka 0,9 – 1,3 m, 1 bazén 25/15 m hloubka 1,8 m.
7 – Autokempink – kapacita 110 osob, volné stanování + chatky, ohniště, parkoviště, hřiště na odbíjenou, centrální objekt (kancelář, občerstvení, sociální zařízení, kuchyňka, klubovna).
8 – Školní stadion – hřiště 90/45 m, 4 běžecké dráhy, zařízení pro skoky, vržiště, 2 hřiště pro odbíjenou a hřiště na košíkovou.

Studii zpracoval ing.architekt B.Šantrůček z KPÚ Ústí n/L.
urbanistickou studii městského parku
, jenž měla být dokončena do roku 2000. Účelem studie bylo posoudit využití parku a přilehlých ploch pro sportovně – rekreační a kulturní využití volného času obyvatel.
V září bylo město Libochovice vyhodnoceno v soutěži Severočeského kraje „O zeleň“ na pěkném 2.místě s finanční odměnou 20.000 Kčs.
5.listopadu se konal lampiónový průvod, který „vyšlápl“ od hospody Na kopečku a byl ukončen v městském parku, kde byla zapálena vatra. Průvod se konal v rámci oslav VŘSR.
7.listopadu proběhl na hřbitově sv.Vavřince pietní akt pokládání věnců.
Součástí oslav VŘSR byla tradiční přehlídka festivalových filmů pro děti.
K 31.prosinci měly Libochovice K 31.prosinci roku 1983 měly Libochovice celkem 3803 obyvatel. Z toho:

Evaň - 299
Horka - 49
Libochovice - 3135
Poplze - 320
celkem 3803 obyvatel
.

Soupis hospodářského zvířectva v roce 1983:

Slepice - 4317 ks
Husy - 35 ks
Kachny - 79 ks
Krůty - 18 ks
Kozy - 20 ks
Prasata - 145 ks
Skot - 13 ks
Ovce - 23 ks
Koně - 3 ks
Soupis hospodářského zvířectva
.


1984

Rozpočet města v roce 1984 činil:

Příjmy:
Vlastní příjmy - 1.070.000,-
Dotace ONV - 2.850.000,-
----------------------------------------------------------------------------
celkem - 3.920.000,-

Výdaje - 3.920.000,-
Rozpočet města v roce 1984
.

V lednu byly v Havlíčkově ulici, vedle dokončeného nádraží ČSAD, zahájeny práce na výstavbě parkoviště pro 80 aut a 10 autobusů. Tato I.etapa byla zahájena úpravou ploch a přípravou inženýrských sítí. II.etapa se počítá se zastřešením nástupiště ČSAD a postavením služební budovy. Investorem bylo ČSAD Ústí n/L.
V únoru byla provedena, i přes protesty občanů, demolice židovské synagogy.
7.dubna připravila TJ.Libochovice a ZO SSM Sklo Union OBAS již IX.ročník Jarního běhu parkem, kterého se zúčastnilo na 336 závodníků.
24.dubna se konal Pionýrský den v Pionýrském areále, v rámci oslav 35.výročí vzniku PO SSM.
27.dubna byla v Domě služeb na náměstí, (nyní finanční úřad), otevřena reprezentační prodejna luxusních a vývojových sklářských výrobků s názvem „Lotos“. Prodejna byla vybudována za 5 měsíců s nákladem půl milionu korun. Prodejna neprodávala pouze výrobky libochovické sklárny, ale i produkty Heřmanovy hutě, Rudolfovy hutě a sklárny Rosice u Brna.
Prvomájových oslav se zúčastnilo jako vždy na tisíce občanů.
7.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXVII.ročník Libochovického divadelního léta.
Po zahájení LDL byla uděleny Čestné medaile města Libochovic těmto občanům: J.Hospodkovi, J.Kunertovi, J.Husákovi, ing.O.Špecingerovi a V.Křivanovi.
2.června projel Libochovicemi peloton 12.ročníku Závodu míru mládeže.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 25.Purkyňův den.
15.června se konalo slavnostní zakončení XXVII.ročníku LDL.
V tomto roce vyjelo za zdravým vzduchem 24 tříd ZDŠ, tedy více než 700 žáků. Cena pobytu činila pro rodiče 155 Kčs, zbytek asi 1300 Kčs zaplatil stát.
1.července pořádala ZO SSM sklárny II.ročník Libochovické neckyjády na trase Dubany -Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť se konala 9. – 10.srpna.
8.listopadu se na městském hřbitově konal pietní akt v rámci zahájení Měsíce Československo-sovětského přátelství, za účasti zástupců sovětské posádky.
1.prosince uskutečnil oddíl kulturistiky při TJ.Libochovice předspartakiádní pohár Libochovice 1984 v kulturistice dorostenců.
10.prosince byla slavnostně dána do užívání, přístavba k Sokolovně – sportovní hala, která byla vybudována v akci „Z“ během dvou let. Hala má rozměry 34 x 18 metrů, odpracováno na ní bylo 17 000 brigádnických hodin a celkové náklady na stavbu činily 2 miliony korun.

Soupis hospodářského zvířectva v roce 1984:

Slepice - 4261
Husy - 31
Kachny - 74
Krůty - 22
Kozy - 16
Ovce - 24
Koně - 3
Prasata - 196
Skot - 15
Stav hospodářského zvířectva
.


1985

1.ledna došlo k další integraci Národních výborů. K MěNV byly připojeny MNV Radovesice a MNV Žabovřesky.
TJ.Libochovice zorganizovala Novoroční pochod na hrad Házmburk, za účasti 62 velkých i malých.
10.února byly za pomoci dynamitu zbourány staré budovy bývalého cukrovaru, který nechala postavit hraběnka Terezie z Herbersteina.
10.března uspořádal klub filatelistů besedu s tvůrcem Československých známek, zasloužilým umělcem prof.Jiřím Mikulou a zasloužilým umělcem rytcem a grafikem J.Herčíkem.
30.března se v městském parku konal jubilejní X.ročník Jarního běhu parkem, který pořádají TJ.Libochovice a ZO SSM sklárny.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4300 občanů.
8.května se konalo v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní shromáždění občanů ke 40.výročí osvobození ČSR Rudou armádou. Na shromáždění obdrželo pamětní medaile 32 občanů, kteří se významně podíleli na osvobození města v roce 1945.
Večer se konalo v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní zahájení XXVIII.ročníku Libochovického divadelního léta.
9.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu a k hrobu Rudoarmějce.
V obřadní síni obdrželi Čestné medaile města Libochovic tito občané: V.Vlček, VÚ 3524 Chotěšov, V.Šedivý, M.Studnička, V.Laube, V.Brejník a J.Korous.
Večer oslavy ukončil lampiónový průvod do městského parku kde na 5000 diváků shlédlo slavnostní ohňostroj.
6.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 26.Purkyňův den.
21.června byl slavnostně ukončen XXVIII.ročník LDL.
1.července vstoupila v platnost další Město Libochovice a jeho části po sloučení v roce 1985:

Černiv - 153 obyvatel
Dubany- 202 obyvatel
Evaň, Horka - 361 obyvatel
Chotěšov - 418 obyvatel
Libochovice - 3183 obyvatel
Poplze - 335 obyvatel
Radovesice - 481 obyvatel
Žabovřesky - 195 obyvatel
----------------------------------------------------------
celkem - 5328 obyvatel
integrace Národních výborů
. K sídelnímu MěNV Libochovice bylo přičleněny obce Černiv, Dubany a Chotěšov.
1.července pořádala ZO SSM sklárny II.ročník Libochovické neckyjády, aneb co všechno může plavat na vodě.
12.září zemřel ve věku 71.let sochař a pedagog Antonín Nykl.
V listopadu pracuje v kroužcích SZK ROH na 370 členů.
7.listopadu se konal pietní akt na hřbitově sv.Vavřince v rámci oslav VŘSR.

Služby a obchod v roce 1985:

Okresní podnik služeb Litoměřice:
autoopravna
Kamenosochařství
Truhlářství
Krejčovství
Prodejna LOTOS
Sklenářství
Klempířství
Kosmetika
Sběrna prádla

Kovovýroba Litoměřice
rádio-televizní služba

Hygie Chomutov
kadeřnictví
Holičství
Pedikúra

Sempra Kadaň
květinová síň

Kovočas Děčín
opravna hodin

Obnova Litoměřice
sběrna oprav obuvi

Elektroinstala Roudnice n/L
opravna praček a bojlerů

Benzina Roudnice n/L
čerpací benzinová stanice

Severočeské plynárny Teplice
sklad propan-butanových bomb

Drobné provozovny MěNV
mandl
Švadlena
Sedlářství
Moštárna
Skládka

Na povolení pro poskytování služeb občany (nař.vlády ČSR č.154/82 Sb.)
Liscová Radovesice - dámská krejčová
Werner Evaň - truhlářské práce
Husák Libochovice - broušení bruslí a nástrojů
Stránská Libochovice - dámské kadeřnictví
Psotová Poplze - dámské kadeřnictví
Hammerschmied Poplze - malířské a lakýrnické práce
Gut Libochovice - pomníkové práce a opravy

RaJ Litoměřice
motorest TOURIST
Zámecký šenk

SD Jednota Roudnice n/L - prodejny
hračky
Kovomat
Elektro
Drogerie
Partiová prodejna
Občerstvení
Cukrárna
Nucený výsek
Obuv
Zelenina
Papírnictví
3 prodejny maso-uzeniny
3 prodejny potravin

SD Jednota Roudnice n/L - smíšené prodejny
Poplze
Evaň
Horka
Radovesice
Žabovřesky
Černiv
Dubany
Chotěšov

Pohostinství hotel Černý orel
U tří lip
Na kopečku
Poplze
Evaň
Radovesice
Žabovřesky
Černiv
Dubany
Chotěšov
Služby a obchod na libochovicku
.
Stav hospodářského zvířectva v roce 1985:

Drůbež - 8700 ks
Kozy - 41 ks
Ovce - 12 ks
Prasata - 354 ks
Koně - 3 ks
Skot - 16 ks
Stav hospodářského zvířectva
.


1986

1.ledna vyrazilo 58 občanů na tradiční pochod kolem Házmburku, pořádaný TJ.Libochovice.
22.března se konal tradiční XI.ročník Jarního běhu parkem za účasti 347 závodníků.
25.dubna uspořádala TJ.Libochovice v zaplněné sportovní hale tělovýchovnou akademii.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4700 občanů.
Na jaře nalezli žáci ZDŠ Libochovice pod vedením učitelky Škorpové v Poplzích v pískovně úlomek vzácného sekeromlatu z pozdní doby kamenné a celý hrob z doby kultury se šňůrovou keramikou cca 1000 – 800 let př.n.l.
8.května se konalo položení věnců k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince. Večer byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXIX.ročník Libochovického divadelního léta.
Ve dnech 23. – 24.května proběhly celostátní V Libochovicích bylo v roce 1986 voleno celkem v 77 volebních obvodech 77 poslanců do MěNV v Libochovicích, z toho:

Libochovice - 46 poslanců
m.č.Poplze - 6 poslanců
m.č.Evaň - 4 poslanci
m.č.Horka - 1 poslanec
m.č.Radovesice - 6 poslanců
m.č.Žabovřesky - 3 poslanci
m.č.Černiv - 2 poslanci
m.č.Dubany - 3 poslanci
m.č.Chotěšov - 6 poslanců

Ve voličských seznamech bylo zapsáno 3606 voličů
a odevzdaných hlasů bylo 3598.
volby do zastupitelských orgánů
.
1.června byl rozšířen provoz autobusové dopravy o novou linku Ústí n/L – Libochovice – Chomutov a zpět.
4.června oslavil divadelní spolek Scéna 60.výročí svého založení. Slavnost proběhla v Saturnově sále na Státním zámku za přítomnosti politických představitelů města a okresu.
7.června uspořádala Scéna setkání ochotníků v rámci oslav jejího založení. 60 občanů si zavzpomínalo na krásné chvíle prožité na prknech co znamenají svět.
12.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 27.Purkyňův den.
20.června se na Státním zámku konal koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů, jejíž částí byla i večerní prohlídka zámku.
26.června se konalo Na ustavujícím zasedání MěNV dne 26.června roku 1986 byli zvoleni:

předseda MěNV – Jaromír Christen
místopředseda – Josef Hamp
tajemnice – Miloslava Bušková
členové rady:
Václav Brožík
Jaroslav Hejna
Josef Kabát
Milena Ligasová
Jaroslav Lisec
Petr Marschall
Hana Nováková
JUDr.Petr Novák
PhDr. Ladislav Pešek
Irena Vyšínská

Komise MěNV:
Finanční - předseda Alena Markvartová
Výstavby a plánování - předseda Karel Škorpa
Obchodu a cestovního ruchu - předseda Hana Fenglová
Místního a bytového hospodářství - předseda Dr.Jiří Jeřábek
Pro mládež a tělovýchovu - předseda ing.Karel Pekárek
Kultury a školství - předseda Věra Dvořáčková
Sociální a zdravotní - předseda Jaroslava Žalovičová
Zemědělství, vodní a lesní hospodářství - předseda Josef Kunert
Ochrany veřejného pořádku - předseda Jan Šifalda
Výbor lidové kontroly - předseda Zdeněk Mrvík
Správní komise pro projednávání přestupků - předseda Jan Pospíšil
Správní komise péče o rodinu a dítě - předseda Vlasta Kubešová

Vedoucí hospodářsko-správního odboru - Václav Melichar
Vedoucí odboru výstavby - Oldřich Semík
ustavující zasedání MěNV
.
Ve dnech 5. – 14.července odjeli dorostenci – fotbalisté TJ.Libochovice do Francie na pozvání sportovní dělnické organizace FSGT ze Saint Christol lez Alés, kde se mimo jiné zúčastnili turnaje juniorů s mezinárodní účastí.
25.července oslavila tělovýchovná jednota (Sokol) Libochovice 100.výročí svého založení.
10.srpna vznikl bezejmenný klub, který si po půl roce dal název trampská osada Bílý zajíc.
1.září byla založena MO Svazu ochránců přírody Libochovice.
2.října byl v Jeronýmově ulici po rekonstrukci slavnostně předán do užívání Dům s pečovatelskou službou. Předáno bylo celkem 14 bytů s moderním vybavením pro 16 libochovických občanů, kteří zde našli své nové domovy.
6.listopadu se konal pietní akt na hřbitově sv.Vavřince.
7.listopadu byla slavnostně dána do provozu přístavba základní školy. Moderní areál obsahoval 9 tříd, 9 kabinetů, ordinaci lékaře a sklady.
Na podzim byl založen divadelní ochotnický spolek Rádobydivadlo Klapý.
Zapojení podniků v roce 1986 do plnění městských programů. Například:

- JZD Radovesice pomáhalo při výstavbě vodovodu v Žabovřeskách,
- Provozovna Fotografia a kovovýroba pomáhaly na rekonstrukci domu čp.24,
- JZD Libochovice vystavělo regulační stanici plynu a rekonstruovalo městskou knihovnu,
- Šlechtitelská stanice opravila fasádu městské knihovny,
- JZD Slatina provedlo elektroinstalační práce v městské knihovně,
- Panelárna vybudovala nový chodník od trati ke zdravotnímu středisku,
- Sušička provedla a provede zastřešení nástupiště na nádraží ČSAD.
- Na zimní údržbě komunikací se již zcela pravidelně podíleli Sklo Union OBAS, SZP, JZD Libochovice a Slatina, Mechanizační závod (cukrovar) a Oseva.
V tomto roce došlo k prohloubení spolupráce mezi MěNV a podniky na území města
. Podniky byly zapojeny do plnění městských programů.


1987

Po ukončení zkoušek plynové kotelny se 19.ledna přestěhovalo 8.tříd do nové školní přístavby. V této souvislosti byla ukončena výuka dvou tříd na Evani a 3 tříd ve školní družině.
V lednu byly zahájeny stavební práce na výstavbu školních šaten, které by měly být postaveny s nákladem 3 milionů korun.
7.března pořádal kynologický klub ZO Svazarmu okresní přebor obranného víceboje na cvičišti v Poplzích.
V dubnu pořádala TJ Libochovice a ZO SSM sklárny již 12.ročník Jarního běhu parkem, za účasti 332 závodníků.
Prvomájového průvodu a oslav se zúčastnilo na 4853 občanů.
7.května se konalo položení věnců k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
Týž den byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXX.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
. Součástí zahájení byla i výstava uplynulých LDL instalovaná na malém sále SZK ROH.
V květnu bylo započato s rekonstrukcí ciferníků věžních hodin umístěných na věži kostele Všech svatých v Libochovicích. 3 ciferníky jsou z nerezového plechu (ručičky a cifry jsou měděné) a ciferník situovaný k náměstí je z malovaného podsvíceného skla.
10.června byly zahájeny oslavy 200.výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Na Státním zámku byla otevřena stálá expozice „Život a dílo J.E.Purkyně“, v městské knihovně pak výstava městských kronik a odpoledne promenádní koncert dětského dechového souboru Hanžburáček a v Saturnově sále na Státním zámku komorní koncert.
K výročí byly vydány dvě brožury: první byla reedice „Vzpomínky J.E.Purkyně na mládí prožité v Libochovicích“ a druhá nová brožura „Libochovice, město J.E.Purkyně“.
ZDŠ Libochovice byl propůjčen čestný název škola Jana Evangelisty Purkyně.
11.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 28.Purkyňův den.
12.června byl slavnostně zakončen XXX.ročník LDL.
4.července pořádala ZO SSM sklárny již IV.ročník neckyjády.
3.srpna pořádal Bílý zajíc svůj první Velký vandr. Byl to po dlouhých letech první dětský tábor, který přímo nepořádala Pionýrská organizace. Tábor se konal v Bílém potoce v Jizerských horách.
Ve dnech 14. – 16.srpna se na 16 tisíc návštěvníků vystřídalo na tradiční Libochovické pouti, výstavě hospodářského zvířectva a akcí pořádaných Státním zámkem.
5.listopadu se konal v městském hřbitově pietní akt v rámci oslav VŘSR.
15.prosince došlo v hudebně ZDŠ Libochovice k setkání představitelů města se ženami umučených a popravených libochovických občanů v době okupace v letech 1939 – 1945. Akce se zúčastnilo 13 žen.
V roce 1987 pěstovali obiloviny:

JZD Libochovice na 850 ha výnos 5,24 t/ha
JZD Slatina na 980 ha výnos 5,52 t/ha
JZD Radovesice na 1202 ha výnos 5,10 t/ha
Šlechtitelská stanice na 170 ha výnos 6,39 t/ha
Pěstitelé obilovin na libochovicku
.


1988

Již tradičně na 1.ledna se konal pochod TJ.Libochovice okolo Házmburku za účasti 60 osob.
5.ledna se v SZK ROH konala beseda se spisovatelem a redaktorem Mladého světa Radkem Johnem, který hovořil o své knize Memento, zabývající se narkomafií a o svých scénářích k filmům Proč? a Bony a klid.
V lednu začaly přípravy k projektovému úkolu na I.etapu plynofikace města. První občané obdrželi dotazníky, kde se měli závazně vyjádřit zda mají o plynofikaci zájem. Podmínkou realizace projektu byla 60% účast občanů, aby byla zajištěna ekonomická návratnost.
4.února byl slavnostně otevřen klub elektroniky ve staré budově požární zbrojnice. Klub byl součástí Svazarmu.
13.února se na okresním kole Porty v Litoměřicích umístila na 3.místě skupina Union Expres z Libochovic. Skupina hraje již třetím rokem a jejími členy byli ing.P.Brož, M.Michalička, O.Žemlička, F.Wiesner a M.Valešová.
O jarních prázdninách 16. A 19.února vyjelo 90 pionýrů na Klínovec. Autobusy poskytlo JZD Libochovice a Slatina.
25.února byla v Agitačním středisku otevřena výstava „40.let budování socialismu v Libochovicích“. Výstavu připravil kolektiv Libochovických nástěnných novin.
8.března se konaly celoměstské oslavy MDŽ. Hrála skupina Union Expres.
V březnu byla zahájena rekonstrukce obřadní síně na hřbitově sv.Vavřince.
17.dubna se konal XIII.ročník Jarního běhu parkem za účasti 380 závodníků.
24.dubna se konal I.trh hospodářského zvířectva, který pořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva.
Prvomájového průvodu a oslav se zúčastnilo na 1700 občanů.
5.května se konalo položení věnců a kytic k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na městském hřbitově.
Večer byl v Saturnově sále slavnostně zahájen XXXI.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května byla udělena Čestná medaile města Libochovic těmto občanům: A.Slavatové, B.Kafkovi, J.Kaloušovi, J.Pastýříkové, V.Charvátové, A.Kudrnové, E.Weissové, ak.sochaři M.Zentnerovi a V.Žaludovi.
19.května obdržel učitel ZDŠ J.E.Purkyně Lubomír Mrázek 3.místo v 36.ročníku vzpomínkových, historických a dokumentárních prací Českého svazu protifašistických bojovníků. Ocenění získal za svoji práci „Město Libochovice v boji proti nacistickým okupantům 1939 – 45“. Výsledky soutěže a předání cen bylo vyhlášeno v pražském Paláci kultury.
28.května se ráno vysypal střešní štít v průčelí domu čp.11 v Purkyňově ulici. Podle statika byla příčinou neodborně provedená konstrukce krovu. K poranění osob neštěstí nedošlo.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 29.Purkyňův den.
18.června byl v sále SZK ROH slavnostně ukončen XXXI.ročník LDL.
3.července odjel oddíl MOP Bílý zajíc na letní tábor do Českého Šternberka, kde 16 dětí a 5 dospělých žilo a pracovalo v rámci soutěže o Cenu Brontosaura.
24.července prošel Libochovicemi ničivý přírodní živel v podobě velkých ledových krup a silného větru. To vše od 19.00 do 22.00 hodiny. Nejdříve šly kroupy, které osekaly chmelnice a poškodily zeleninu a ovoce. Druhá vlna přišla v pruhu o šíři 10 – 25 km od Evaně a Křesína na Libochovice, Slatinu, Radovesice, Chotěšov a dále. Jen v JZD Radovesice poškodily kroupy a vítr zchodil na 45% (35 ha) chmelnic.
Tradiční Libochovická pouť se konala 13. – 14.srpna.
18.srpna pořádal Státní zámek koncert národního umělce Eduarda Hakena.
21.srpna zemřel ve věku 57.let básník a textař Pavel Kopta.
26.srpna se konala v Domově důchodců „druhá pouť“, obyvatelé domova, ale i veřejnost mohli navštívit řadu stánků se suvenýry, textilem, pohledy a perníkem. Každý příchozí obdržel při vstupu do areálu domova pravý pouťový koláč.
V září založila T.O.Bílý zajíc skupinu historického šermu LEPUS – družina pana Zbyňka Zajíce z Házmburka.
V říjnu byla připravena projektová dokumentace na první stavbu I.etapy plynofikace města. Tato část měla být realizována ve třech stavbách.
1.stavba ulice Máchova, Kaplířova, Vrchlického a náměstí Svobody – realizace rok 1989.
2.stavba ulice Revoluční, Leninova, Pokorného a Tyršova – realizace rok 1990.
3.stavba ulice Komenského, Fügnerova, Školní, Pionýrů a Kosmonautů – realizace rok 1991.
8.prosince byla započato se stavbou dalšího panelového domu v Revoluční ulici (naproti pivovaru). V domě by mělo být 46 bytů. Jednalo se o družstevní výstavbu.
Ve dnech 8. – 18.prosince pořádal Domov důchodců v Libochovicích vánoční výstavu spojenou s výstavou vyšívaných obrazů Olgy Menšíkové a vizovického pečiva Jiřiny Šustrové.
15.prosince schválila městská rada založení státního podniku s názvem Městský podnik služeb Libochovice.

V tomto roce byly dokončeny garáže a sklady MěNV a v ulicích Dimitrovově a Poděbradově byly započato s budováním chodníků.

JZD Budoucnost mělo v tomto roce 414 členů, z toho 249 činných ve věku 35 – 40 let. Průměrná mzda na jednoho pracovníka činila 3153 Kčs. Zastoupení plodin a chovaných zvířat JZD Budoucnost v roce 1988:

Obiloviny - 848 ha
Cukrovka - 270 ha
Brambory - 10ha
Hrách - 150 ha
Krmné plodiny - 59 ha
Cibule - 5 ha
Užitkovost dojnic byla - 4902 litru na dojnici.

Stav skotu a prasat:
Dojnice - 1000 ks
Jalovice - 120 ks
Prasnice - 330 ks
Prasata - 2700 ks
Hospodařilo
na 1946 ha půdy, z toho 1881 ha orné a zbytek pastviny.
JZD „25.únor“ Radovesice mělo v tomto roce 328 činných členů. Hospodařilo na 2800 ha půdy, z toho 2600 ha orné, ostatní pastviny. Produkce se zaměřovala na pěstování obilovin, cukrovky, chmele a krmných plodin. Odchovalo na 5087 ks prasat a dojnic mělo 988 ks.

Služby občanů podle nařízení vlády č.154/82 Sb. v roce 1988:

Malířské a lakýrnické práce Josef Hammerschmied Poplze
Kamenosochařské práce Karel Gut Libochovice
Kadeřnické práce Dana Stránská Libochovice
Truhlářské práce Jan Werner Evaň
Zámečnické práce Josef Šnajdauf Chotěšov
Lakýrnické práce Josef Bažant Dubany
Činění kůží Jaroslav Ouřada Radovesice
Opravy a šití oděvů a prádla Milada Petráčková Dubany
Stříhání psů – pudlů Jitka Hampová Libochovice
Služby občanů podle nařízení vlády č.154/82 Sb
.
zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :