K u l t u r a

z v o n c o v i t ý c h   p o h á r ů


Kultura šňůrová se prolíná s její nástupkyní kulturou zvoncovitých pohárů (2700 let př.n.l.), pojmenované podle červenavých, bohatě zdobených pohárů zvoncovitého tvaru, které jsou nejcharakterističtějším znakem této kultury. Pravlastí tohoto kočovného lidu byla pravděpodobně severní Afrika, odkud se šířil jednak přes Pyrenejský poloostrov do západní Evropy, jednak přes Sicílii a Itálii do střední Evropy. Cestu razil těmto kočovníkům luk a šíp, jímž dovedli velmi obratně zacházet. Dokladem jejich lukostřeleckého umění jsou četné nálezy kamenných šipek a nátepních destiček, které chránily tepnu levé ruky před vymrštěnou tětivou. Sídlišť lidu zvoncové kultury v našem kraji neznáme, nálezy hrobů se skrčenou kostrou jsou však velmi četné a nechybí ani hroby žárové (Lovosice). I přes kočovnost „přistěhovalců “, kteří se pravděpodobně smísili se „starousedlíky“, zůstávalo k obživě jako hlavní zemědělství, pěstovala se pšenice, ječmen a luštěniny. Rozvoj zaznamenal i chov domácích zvířat, kde kromě psů dominovaly i husy, ovce, kozy, prasata a hovězí dobytek. Výrazně vzrostlo zpracování mědi (ozdoby, dýky a sekery), šperky se vyráběly ze zlata a stříbra.

Osídlení Libochovicka pokračovalo i v této době. V bývalé pískovně v Dubanech nalezl pan Vyskočil v roce 1939 zdobený pohár s uchem. Pravděpodobně ze stejné lokality pocházejí tři fragmenty keramiky. Pan Kopta nalezl na Evani v roce 1928 kostrový hrob s džbánkem. V Poplzích – Myslivně - objevil kostrový hrob se zlomky nádoby pan Křenek již v roce 1913. Na poli u Žabovřesk objevil pan Zápotocký v roce 1958 kostrový hrob se dvěma poháry, džbánkem, miskou a nátepní destičkou. V Sedlci nalezl pan Rerýcha koflík.
Libochovicích objevil v roce 1944 pan Kabát kostrový hrob a v něm 4 mísy. V roce 1958 byl na poli ppč.909/2 při průkopu pro plynovod odkryt kostrový hrob s polokulovitou mísou, knoflíkovitým džbánkem a pazourkovou čepelí. V bývalé Okresní pískovně ppč.909/1 bylo v letech 1944 – 1945 p.Kabátem a p.Knorem z AÚ odkryto 6 kostrových hrobů.                               

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :