H a l š t a t s k á   k u l t u r a

                                       
Nová nastupující éra, je také nazvána podle kovu – doba železná.
V roce 750 př.n.l. nastupuje nová kultura nazvaná podle Hallstattu v Rakousku – doba halštatská. Objev železa znamená další vystupňování dosavadního vývoje. Jeho výroba byla mnohem lacinější než výroba bronzu, neboť železná ruda se nevyskytuje v přírodě tak vzácně jako měď a cín. To umožnilo masovou výrobu, uspokojující potřeby širokých vrstev obyvatelstva. Hospodářský rozmach však měl za následek prohloubení sociálních rozdílů a první náznaky feudalizace společnosti. Nejvýrazněji se to projevuje mimo jiné na rozdílech ve vybavení tehdejších hrobů.
Na Libochovicku jsou, i když spoře, nálezy jak z přechodu z doby knovízské do halštatské, tak i z doby halštatské samotné. Z přechodového období je nález dvou deformovaných bronzových náramků nalezených na vrchu Házmburku. V Libochovicích byl nalezen panem Chroustem v roce 1931 kostrový hrob a v něm mimo jiného i bronzový terčík s ouškem.
V samotné době halštatské byly v Klapém, v roce 1922, na jižním svahu Házmburka nalezeny 2 bronzové kroužky a na témže místě v roce 1950 panem Pavlíkem dva střepy. Nad klapskou farou, díky předchozím sesuvům půdy, učinil pan Jirásek objevy bronzových náramků v letech 1911, 1914, 1924 (2 kusy) a 1926 taktéž dva kusy. Tentýž nálezce ještě objevil na vrchu Házmburku bronzový kroužek z roku 1924.
V Libochovicích byl panem Tachecím nalezen žárový hrob se třemi střepy a přeslenem při stavbě sokolského stadionu v  roce 1933. V bývalé okresní pískovně byly v roce 1950 nalezeny dva sídlištní objekty I. a II. I.obsahoval dva střepy a II. 8 střepů a hliněný přeslen. V roce 1935 byl v objektu bývalého starého mlýna nalezen fragment nádoby.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :