v ý v o j   d o   k o n c e   1 3. s t o l e t í

d o   r o k u   1 1 0 0

Zde nastala stagnace, celé jedno století leželo hradiště na vrcholu Klepu v rozvalinách.
F.Palacký v Dějinách národu českého uvádí, že:
„ když roku 1085 navštívil nestor naší historie Kosmas temeno Klepu, nalezl z hradu jen rozvaliny.“
Název hradu - Klep - by podle kronikáře měla být hanlivá urážka, ale Arnošt Kaubek k tomu všemu dodává :
"Posměch tento měl příčinou býti pojmenování hradu Klepy způsobem tak šeredným, jak pravdě nepodobným, že zde ani opětován býti nemůže. Dle Balbína a Jungmanna ale znamená slovo: Klepy (v počtu množném) svislé vysoké hory neb skaliny (herabhangender Felsen.) Domníváme se tehdy, že udání toto k vysvětlení původu jména hradu zúplna dostačuje, neb hrad tento skutečně na takové podivuhodné čedičové hoře stojí, která jakožto počátek a přední voj středohoří považovati se může."
Pan K.Křenek navíc dodává, že: „…..mnozí odvozují původní jméno Klep od litevského " Clepyn aqua", znamenajícího - pramen vody . ……“. Ať to již tak bylo či nebylo, jisté však je, že již v dobách dávných byl vrch Klep využíván pro svoji strategickou polohu jako sídlo lidí, kteří obývali tento kout Čech.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :