v ý v o j   d o   k o n c e   1 3. s t o l e t í

d o   r o k u   1 2 0 0

Nejstarší písemné zmínky o hradu a vesnici Klepy pocházejí z roku 1197 v závěti blahoslaveného Hroznaty, zakladatele praemonstratského kláštera v Teplé. Závěť byla napsána ještě za světského života Hroznatova před tím, než Hroznata odjel na křižáckou výpravu do Palestiny
Tato výprava do Palestiny nebyla Hroznatovou první cestou neboť Rukopis Vincenciův kap.11 o ní uvádí :
„Léta od vtělení Páně 1152 hrabě Hroznata, syn hraběte Heřmana, muž dobrého a svatého života, odebral se do Jerusalema a poctivě tam donesl na žádost moravského biskupa pana Jana (Zdíka) velmi drahocennou kasuli a mnoho darů patriarchovi a jiným svatým otcům, arcibiskupům, biskupům, jež jim při smrti odkázal moravský biskup pan Jindřich, a věrně splniv slib, který učinil Bohu, šťastně se vrátil téhož roku domů.“

F.Palacký v Dějinách národu českého uvádí, že:
„… Hroznata, znamenitý šlechtic český, když r. 1197 chystal se na putování do Jeruzaléma, jsa bezdětek, založil v Teplé klášter mužský: po svém návratu stal se mnichem také sám, proboštoval v Teplé 1215 a 1216, …..“.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :