v ý v o j   d o   k o n c e   1 4. s t o l e t í

d o   r o k u   1 3 3 5

Hynek ze Žlebu v roce 1300 získáním okolních obcí odkoupením od klášterů vytvořil základ Klepského panství.
A jak asi vypadal hrad, či spíše tvrz postavená Lichtenburky? Dr.Menclová ve své knize Hrady a zámky píše:
„Jak vypadala tato "tvrz", vyplyne z rozboru zřícenin vnitřního hradu. Rozhodně k ní patřila celá spodní část čtverhranné věže, tyčící se na nejvyšším místě homole, která se od ostatních pater, postavených z pískovcových kvádrů někdy v prvé polovině 15. stol., odlišuje už zvenčí tím, že je vyzděna z lomového zdiva. Věž, měřící ve straně 8,3/7 m při tloušťce zdi pouhé 2 m, byla patrně obytná, krytá v zachovaném přízemí a 1. patře trámovými stropy. Stavbu datuje přibližně do prvého desítiletí 14. stol. úzké okénko v jižní zdi, vyříznuté z jediné kamenné desky, a hrotitý portálek ve vpadlině pro padací most na severní straně. Současně s věží byla postavena také vysoká a 2,30 m široká hradební zeď, která uzavírala celé prostranství kolem věže ve formě téměř pravidelného obdélníka s charakteristicky zaoblenými rohy. Na východní vstupní straně přiléhala k obalové zdi obytná budova, z níž však zůstaly jen zbytky základových zdí...“.

Někdy po roce 1310 nastává první větší zlom v dějinách Klapého (Házmburka). Listina krále Jana Lucemburského z  roku 1335, bude uvedena později, se zmiňuje o tom, že :
„Jan z Boží milosti Český král a Lucemburský hrabě Chceme, aby k vědomosti všech obsahem přítomného listu veřejně došlo: že jsme prodali a titulem prodeje odevzdali dobrovolně a s rozmyslem hrad Klepy a ves Klepy pod tímto hradem ležící se zbožím a vesnicemi: Lubichovicemi, tvrzi a městečkem, Radověsicemi, Lhotou a Poplzemi, se svými poplužími, s dědinami ornými i neornými, s porostlinami, lukami, pastvíštěmi, honitbami, čížbami, rybníky, rybolovy, vodami, řekami neb vodotočinami, mlýny na obou stranách řeky řečené Ohře tam tekoucí ležícími, se sady, poplatky, příjmy, požitky, důchody a činžemi, poctivosti, panstvím, s právy podacími (patronátními) kostelů, svobodami a příslušenstvími všemi, v jakýchkoliv věcech a užíváních pozůstávají, která nyní tam jsou neb budoucně povstati mohou, s kterými věrnému našemu Hynkovi ze Žlebu, od kterého tato zboží jsme koupili,…….”
Původní listina o koupi Klepského panství králem Janem Lucemburským od Hynka ze Žlebu se nedochovala, tudíž datum tohoto obchodu můžeme položit někdy mezi roky 1310, to je nástupem Jana na Český trůn a rokem 1335, to je prodejem dalšímu majiteli. Mnoho historiků se shoduje na verzi let 1310 – 1314.

Všimněte si velmi dobře textu předešlé listiny.V ní Jan Lucemburský píše ".....,že jsme prodali a titulem prodeje odevzdali dobrovolně a s rozmyslem hrad Klepy a ves Klepy pod tímto hradem ležící se zbožím a vesnicemi ..........popis zboží ........s kterými věrnému našemu Hynkovi ze Žlebu, od kterého tato zboží jsme koupili,…….”.
Vždy a všude se usuzuje, že původní hrad Klep byl postaven Lichtenburky, kteří vlastnili část zdejšího panství, ale ....... porovnejme vzhled hradu Házmburk se vzhledem jiných Přemyslovských hradů a dojdeme k téměř překvapivému zjištění, že je zde veliká podobnost s hradem Bezděz, Osek a jiných. Text v listině se dá vyložit také dvojsmyslně.. Do dnešní řeči asi takto:
Jan Lucemburský prodal svůj majetek hrad Klep a ves Klepy a zboží a vesnice, které kdysi koupil od Hynka ze Žlebu.
Je tedy zcela možné, že Lichtenburkové se sice podíleli na stavbě hradu Klep, ale na králův rozkaz a za jeho peníze. Po té jim byl dán k užívání jako léno či zde byli správci. Král posléze vykoupil državy Lichtenburků na zdejším panství a následně vše prodal Zbyňkovi Zajíci ze Žebráka.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :