v ý v o j   d o   k o n c e   1 5. s t o l e t í

d o   r o k u   1 4 1 5

Větší část Házmburského panství tedy na počátku 15.století vlastnil Oldřich Zajíc a jeho matka Anna z Libochovic. 25.srpna roku 1400 dochází k prvnímu obchodu mezi bratry Zajíci. V Archivu Českém str.473 je uvedena část smlouvy o vyrovnání se s dědictvím po Vilémovi Zajíci:
„ ..... Zbyněk z Hasenburga, probošt Mělnický, Mikuláš, Jaroslav a Jan z Hasenburga, bratří přiznali, že dědictví jich dědičně na Hasenburce, totižto 4 díly hradu, dvůr poplužní s dvěma poplužíma pod hradem, Klepy i Sedlec, celé vsi, dvory kmetcí s úroky, tři vinice, jednu pod hradem, druhou v Sedlci a třetí v Kostelci, mlýn v Dubanech s rolemi, s lukami, s lesy, s potoky, s rybníky, s řekou Ohři, s právem podávání kostela v Klepém, se zahradami, se sady, s horami, s údolí i se vší zvoli k tomu příslušející, s plným panstvím, jakož tudiž svrchu psaný bratří drželi a měli jsou, nic sobě tudiž nezachovávajíce, prodali Oldřichovi řečenému Zajíci z Hasenburga,....”
Oldřich potom postupně spojuje panství opět v jeden veliký celek. Od Mikuláše z Házmburka kupuje 5.ledna roku 1404 vesnici Radovesice a 16.října 1405 kupuje od Jana a Mikuláše Zajíců z Budyně jejich dědictví po otci, hrad a město Budyni.
Z rodu Házmburků pocházel i arcibiskup Pražský Zbyněk Zajíc z Házmburka, která byl arcibiskupem jmenován v roce 1403, ač byl zpočátku příznivec M.J.Husa, přece jej později uvrhl do klatby. Arcibiskup Zbyněk zemřel 28.září roku 1411.
V roce 1410 vlastnili Libochovice Oldřich, Jan, Mikuláš a Jaroslav Zajíci. V roce 1411 Jan Zajíc prodává svůj díl Libochovic svému bratru Mikulášovi. Ten již 19.března roku 1412 prodává:
„dědictví své v Libochovicích: dva díly tvrze, celé městečko, krčmy, dvory kmetcí, dva mlýny s rybaři, s úrokem, s rolemi, s lukami, s lesy, s řekou, se sady, se dvěma dílama práva podávání kostela tudiž, v Kostelci dvory kmetcí, s úrokem, s rolemi, s lukami, se dvěma dílama práva podávání kostela tudiž v Kostelci a t. d. prodal bratru Oldřichovi z Hasenburga a jeho dědičům v sobotu před neděli Judica neb 19. března 1412 za 2000 kop grošů Pražských bez jednoho sta kop…..”
V roce 1412 vlastnil tedy Oldřich Zajíc z Házmburka 3 díly tvrze a Libochovic. Mezi tím se z dalšího Házmburka, z Viléma, stal loupeživý rytíř, který škodil širokému okolí a zejména svému bratru Oldřichovi. Proto se na přímluvu krále Václava IV. stává v roce 1413 Vilém spoluvlastníkem Házmburského panství.
5.března roku 1414 Jaroslav z Hasenburga a z Libochovic přiznal, že : „ ... dědictví své v Libochovicích, třetí díl tvrzi s třetím dílem práva podacího kostela tudiž, s těmi pokojmi, kteří k tomu třetímu dílu příslušejí, tak jakž jest jemu v díle s bratřími výměnou dostalo se, v Poplzích dvůr poplužní celá ves a t. d. se vším právem, kteréž má v tom dědictví, v Kostelci s dvorem kmetcím i právo podací kostela a t. d. prodal Oldřichovi z Hasenburga a jeho dědičům. Mikuláš z Hasenburga a z Kosti k tomu trhu přivolil jest….“
Od této chvíle mají Libochovice opět jednoho majitele, Oldřicha Zajíce. Ten však 9.září roku 1415, na počátku husitských válek, umírá bez potomků. Majitelem panství a Libochovic se stává jeho bratr Vilém Zajíc z Házmburka.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :