v ý v o j   d o   k o n c e   1 6. s t o l e t í

d o   r o k u   1 5 9 9

V roce 1541 2.června shořely nešťastnou náhodou zemské desky, a tak díky tomu si v nově založených deskách můžeme přečíst rozlohu celého Libochovicko-budyňského panství:
(DZ.250 L.23) „V pátek sv.Antonína 1550:
I. Jan Zajíc z Hasenburga na Budyni, nejvyšší truksas K. Č. oznámil p., že dědictví svého Hasenburg zámek, dvůr poplužní s poplužím, městečko pusté pod týmž zámkem a dědiny kmetcí pusté s platem, zámek pustý Libochovice a městečko tudíž, s domy, krčmy a dvory kmetcími s platem, Klapej (Klepy), Sedlec, Vlkaň, Vojnice Veliké, Křesín, Radověsice, Žabovřesky, Břežany, vesnic celých a dvorův k. p. s dědinami, lukami, porostlinami, stráněmi, vinicemi (tuněmi, luhy), s řekou Ohři, přívozy u Libochovic a Křesína na též řece, kurmi, vejci, robotami, ospy, mleyny, se štěpnicemi, chmelnicemi, s podacími kostelními v Klapém, v Křesíně, v Libochovicích a v městečku pustém pod Hasenburgem i se vším panstvím, že toho všeho nadepsaného dědictví po otci a předcích svých nad pamět lidskou v pokojném držení a užívání bez naříkání byl a až posavád jest, a to sobě, dědičům svým podle nového nařízení o vyzdvížení desk zemských učiněné v tato registra vložiti a vepsati jest dal.
II. Jan Zajíc z Hasenburga na Budyni, nejvyšší truksas K. Č. oznámil p., že dědictví svého Budyni zámek, dvůr poplužní s poplužím, město Budyni tudíž s domy, krčmi a dědinami poplužními, Šebín zámek pustý, dvůr poplužní s poplužím vysazený pod plat, Levusy, Pisty, Vrbka, Roudník Kostelec, Lhota, Horky, vesnic celých a dvorův kmetcích, s platem s dědinami, lukami, lesy, luhy, porostlinami, stráněmi, (vinicemi, štěpnicemi), řekou, potoky, tůněmi, haltéřmi, rybníky, kurmi, vejci, robotami, tržném siry, soli při městě Budyni, ospy, krčmami, poddacími kostelními, rychtami výsadními, mleyny i se vším a panstvím, že toho všeho nadepsaného dědictví po otci a předcích svých od mnoha let nad pamět lidskou v pokojném držení a užívání (bez naříkání) byl a až posavád jest, a to sobě a dědičům svým podle nového o deskách nařízení a vyzdvížení v tato registra vložiti a vepsati jest dal.”
Jak je již písemně ověřeno, je hrad jmenován jako - "Hasenburg zámek, dvůr poplužní s poplužím, městečko pusté pod týmž zámkem". Stejně "pustým" je jmenován i zámek Libochovice. Hazmburkové tehdy sídlili na Budyni.
2.října roku 1553 Jan Zajíc z Házmburka umírá. Zanechal po sobě čtyři syny, kteří si rozdělili otcův majetek takto:
(1) - Krištof Zajíc z Hasenburga - narozený 12.července roku 1530. z majetku obdržel : Hrad Hasenburg s městečkem k němu pustým a dvorem poplužním pod týmž zámkem. Dvůr Poplzský, mlýn Libochovický, s vinicemi - Hasenburskou a Sedleckou. Zámek pustý Libochovice a městečko Libochovice, tvrz Dubany, ves Klapý, Sedlec, Vojnice, Lkáň, Křtěno, Radověsice, Dubany, Poplze, potoky rybníky, atd.
(2) - Jiří Zajíc z Hasenburga - z majetku obdržel : Tvrz Mšeno, mlýny Poplzský a Křesínský, vinici Dubanskou, zámek Šebín pustý s poplužím, vesnice Mšeno, Podol, Kostelec, Lhotu, Horka, Levousy, Křesín, potoky, rybníky, orby, atd.
(3) - Mikuláš Zajíc z Hasenburga - narozený 14.září roku 1520 z majetku obdržel : Zámek Budyně s městem Budyní, dvůr poplužní, mlýn a pivovar, vše co k městu n leží, vesnice Písty, Vrbku, Roudník, Břežany, Žabovřesky, rybníky Slatina a Olšovský atd.
(4) - Václav Zajíc z Hasenburga se zřekl dědictví ve prospěch svých bratrů. Navíc byl již křižovníkem v řádu Maltézském, převorem Strakonickým.
Rozdělené panství jakoby přímo svádělo k prodeji. U Házmburků bylo zvykem, prodávat si rodinný majetek mezi sebou.

Panování Kryštofa Zajíce z Házmburka na Libochovicích netrvalo dlouho. Dne 7.října roku 1558 prodává panství i s  hradem Házmburkem po 222 letém rodovém vlastnictví panu Janu nejstarší z Lobkovic. Prodejní smlouva byla do desek zemských vložena teprve 17.března roku 1564 (DZ.15 B.1). V té době je již Kryštof Zajíc z Házmburka psán sídlem v Brozanech, které zakoupil za peníze utržené z prodeje Libochovického panství..
Jan nejstarší z Lobkovic, nový majitel libochovického panství své nové panství v ten samý den rozšířil o majetek Jiřího Zajíce z Házmburka.
Český překlad: (DZ.15 B.)
„Jiří Zajíc z Hasenburga a na Mšeně přiznal, že dědictví své: zámek pustý Šebín, ves Křesín, ves Levusy, ves Horky d k. sp. s lidmi osedlými i neosedlými a nebo z těch gruntův zběhlými i s jich se všemi spravedlnostmi, platy stálými i běžnými, s robotami, kurmi, vejci, ospy, kostelním podacím v Křesíně, s krčmami v Levusích a v Křesíně i s podsudním z těchž krčem s mleyny zejmena těmito: pod Poplzy náchlební mleyn, druhý . . . . . . . ., z kteréhož mlynář sedmdesáte strychů žita platí, s dědinami ornými i neornými neb pastvinami, lukami, lesy i s jiným vším v všelijakým k jmenovanému zámku a vesnicem příslušenstvím i se vším panstvím tak a v čemž, v týchž mezech záleží, tak jakž smlouva spečetěná mezí stranami o to učiněná. a téhož leta a dne (17. března 1564) ve desky zemské památné slovo od slova vložená plněji svědčí a v sobě šíře obsahuje a zavírá, žádného práva ovšem nevyjímaje, prodal Janovi nejstaršímu z Lobkovic, na Zbiroze a Točníku, nejvyššímu hofmistru K. Č. a j. d. za sumu půl páta tisíce a půl druhého sta. (t j. 4650) grošů v Pražských a úplně zaplacených postoupil atd…. “
Prodejem Házmburka, Libochovic a okolních vesnic se panství budyňské opět rozděluje. Hazmburkové vládnou na Budyni ještě do roku 1614.

Jan nejstarší z Lobkovic již nebydlel na polozničeném hradě Házmburk a ani se nesnažil jej opravit. I když z počátku je panství nadále jmenováno házmburské, začal Jan na místě tvrze v Libochovicích stavět renesanční zámeček a tím pozvolna dochází v přeměnu na panství libochovické. (Viz dějiny Libochovic).

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :