S o c h y    a   p o m n í k y   

M a r i á n s k ý   s l o u p   -    S t a t u eMariánský sloup, či sloup Panny Marie byl postaven v roce 1709 na náklady Anny Tayzíkové, vdově po libochovickém primasovi Jakubu Tayzíkovi.

Stojí prý na témže místě, na kterém byli v roce 1424 na rozkaz Jana Žižky z Trocnova upáleni čtyři katoličtí kněží.
Na trojdílném podstavci stojí socha sv. Jáchyma, (v některých pramenech je uváděn sv.Josef), sv. Anny a Ježíše "coby pacholete". Podstavec je zdoben festony a akanty; uprostřed se vypíná na trojhranném soklu sloup, na patce ovinutý velikým akantovým listím. Korintská hlavice nese sochu Panny Marie.


Nápis na podstavci :
LETA PANNE 1709
TITO BOZI MVKA WISTAWENI
SAV KE CTI A CHWALE PANV
BOHV WSSEMOHAVCIMV A RODI
CE BOZI PANIE MARIGI A WSSEM
BOZIM SWATIM Z NAKLADV WLA
SNIHO PANNI ANNI TAGZIKOWI
POZVSTALI WDOWIE PO NEBO
SSTIKOWI P. GAKVBOWI TAIZIK
OVI MIESSTIANINV MIESTA
TOHOTO ZAPLAT PAMBV ZA
GEGIH DOBRODINNI
AMEN


Česky: Léta Páně 1709
tyto Boží muka vystavěna
jsou ke cti a chvále Pánu
Bohu všemohoucímu a
rodičce Boží Panně Marii a všem
Božím svatým na vlastní náklady
paní Anny Tayzíkové,
pozůstalé vdově po nebožtíku
p. Jakubu Tayzíkovi
měštěnínu města
tohoto, zaplať Pámbu za
jejich dobrodiní.
Amen.
Okolí Mariánského sloupu se měnilo v průběhu věků. Původní sousoší stálo na holém náměstí. V roce 1864 byla vybudována balustráda a do ní byly zasazeny stromy. V třicátých letech 20.století je téměř celá statue zarostlá stromy. V pozdějších dobách stromy pomalu ustoupily nižším keřům, aby v nynější době statui zdobily nízké keře a růže.
Autorem sloupu Panny Marie, či soch umístěných na statui může být podle pana Suchomela prací vycházejících z dílny Franze Antona Kuena (1679 - 1742).
Mariánský sloup byl v roce 1864 restaurován a obohacen o balustrádu na náklady libochovických dobrodinců. Dalšího restaurování se dočkal v roce 1968, kdy celý sloup restauroval libochovický sochař Miroslav Zentner. Poslední restaurátorskou prací bylo zrestaurování sloupu a sochy Panny Marie v roce 1997 akademickým sochařem Jiřím Novákem z Prahy.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :