S o c h y    a   p o m n í k y   

J a n    E v a n g e l i s t a    P u r k y n ěNa levé straně od hlavního vstupu do zámeckého areálu se nachází pomník - busta Jana Evangelisty Purkyně, vytvořená z pískovce, sochařem Josefem Strachovským v roce 1887. Náklady byly hrazeny z dobrovolných sbírek. Pomník za všeobecného nadšení, které přerostlo v národní manifestaci, byl odhalen 15. srpna 1887, ke 100. výročí Purkyňova narození. 10.srpna bylo do základů vloženo: Pamětní spis, časopisy „Národní Listy, „Politika“, pak „Zlatá Praha“ čís. 29. a 37., „Český sever“ čís.32., „Podřipan“ čís.31., vše z roku 1887., pak „Dějepis města Libochovic“ od Kaubka, „Dějepisný místopis města Libochovic“ od Čapka, „Upomínky Jana Purkyně z jeho mládí „ od Mayera, mimo všech spisů slavnosti odhalení pomníku se týkající, pak všechny běžné měděné i stříbrné peníze od 1/2 kr. až do 1 zl., slavnostní medaile Purkyňova a ještě 3 jiné medaile, vše to bylo do plechové skřínky vloženo a při položení do základu zapěli přítomní členové komitétu při obnažených hlavách národní píseň: „Kde domov můj.“ Josef Čapek vydal v roce 1888 dílko "Dějepis pomníku Purkyňova v Libochovicích". Komitét, ustanovený k postavení pomníku Janu E.Purkyňovi, vydal k odhalení pomníku Almanach, ve kterém je uveden Purkyňův stručný životopis, jeho zásluhy v oblasti vědy a vzpomínky na Jana Evangelistu……dále je zde uveden i následující přehled činnosti komitétu. PŘEHLED ČINNOSTI Komitétu pro postavení pomníku Purkyňovi v Libochovicích. Komitét sestoupil se 10. srpna 1869 přičiněním říd, učitele p. Jos. Čapka a měst. radního p. Jana Vrabčíka, a potvrzen byl úřadně 2. listop. 1869. V komitétu tehdy zasedali páni: M. Berka, předseda, Jos. Čapek, jednatel, Jan Vrabčík, Jan Antony, Alois Vacek. Josef Česal st., Mdr. Karel Vilt, Václav Šejnoha a Fr. Leník. Komitét tento vydal provolání v příčině sbírek na pomník Purkyňův 16. prosince 1869. R. 1869 dne 31. srpna darovala městská obec na pomník ten 100 zl. Obč. záložna Libochovická 200 zl. (a letos 93 zl.), okresní zastupitelstvo v Libochovicích 100 zl. (a letos opět 100 zl. atd. - Také v Praze utvořil se komitét ku postavení pomníku; místodržitelství odepřelo mu však povolení ku všeobecným sbírkám, a proto se oba komitéty spojily. Pražský odbor však brzy ustal od vší činnosti a sebrané peníze odevzdal "Svatoboru" (996 zl. 50 kr.). R. 1876 rozšířil se komitét libochovický o 7 členů a stal se samostatným. Místo zemřelých 3 členů pp. Mdr. K. Vilta, Jana Vrabčíka a Fr. Leníka zvoleni r. 1874 do komitétu páni: Ed. Leník. Ferd. Blass a Jos. Česal ml. Po rozšíření komitétu stali se dále jeho členy: vysokorodý p. hrabě Josef z Herbersteinů, důst. p. P. Karel Kerka, děkan a pp. Fr. K. Pecháček, Jindřich Šmádl, Ant. Prant. Ant. Brabec a K. Šťastný. Koncem r. 1877 činily sbírky na pomník již 2965 zl. 10 kr. V roce 1879 přibrány do komitétu pp. Mdr. Ed. Wilt, Mdr. Em. Brill, Vil. Schäferna a JUDr. Doskočil. Za předsedu zvolen p. Karel Kerka, čestný kanovník a pokračováno ve sbírkách pořádáním zábav atd. V roce 1882 vypsána nová všeobecná sbírka, která vynesla 497 zl. Mimo to sebrala soukromá společnost vedením pana Jos. Česala ml. celkem 32 zl. 88 kr., tak že spolu s přibylými úroky a výsledkem několika zábav do konce roku 1886 vzrostl fond na 5962 zl. 97 kr. Poněvadž mezi tím otevřena česká universita, tedy komitét domníval se nejlépe uctíti památku Dr. Purkyně, když mimo místního pomníku založí se pro české studující na universitě Pražské nadace a usnesl se na tom věnovati na nadaci tuto 3000 zl. papírové renty (asi 2400 zl.). a zbytek vynaložiti na zřízení pomníku v Libochovicích, jehož provedení odevzdáno chvalně známému sochaři panu Jos. Strachovskému v Praze. Posledně byli členy komitétu p. Karel Kerka, předseda, pak pánové: Mdr. Brill, Jos. Čapek, Jos. Česal. ml., Dr. Doskočil, Frt. Pecháček, Vil. Schäferna, Jindř. Šmádl, Alois Vacek, Mdr. Wilt. - (Pan Ant. Brabec v červenci 1886 vystoupil). - Za účelem provedení slavnosti rozšířil se komitét a požádal za laskavou výpomoc delegáty všech místních spolků, jakož i obecního zastupitelstva. Z tohoto širšího komitétu zvoleni za pořadatele pp. Hafner Rud., Homan Jindř., Jílek Jos., Mayer Boh., Nosek Jan, Pekárek Karel, Pavlíček Fr. a Zázvorka Fr. - Vcelku čítal širší komitét 42 členů. - V Praze zřízen byl komitét z akadem. spolku "Řip", v němžto zasedali páni: Augustin Beyšovec, Vojtěch Bohdan, V. Bureš, Václav Hampl, J. Lukáš, Václav Mařík, František Novotný, Jan Renner, František Rubeš, A. Rus, Václav Šembera, Josef Švestka Alois Vích. - Redakci pamětního listu obstaral p. R. Pokorný, okr. tajemník v Libochovicích.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :