S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý    J a n    E v a n g e l i s t aSocha sv. Jana Evangelisty, (nebo též sv.Jana, miláčka Páně), stojí pod zámkem a byla vyhotovena v roce 1740 na náklady pánů z Dietrichsteina..
Pan Suchomel uvádí, že na počátku 80. let byl nalezen v litoměřickém archivu doklad týkající se vzniku soch Panny Marie Bolestné a sv.Jana Evangelisty postavených pod jižním křídlem zámku v Libochovicích u bývalé silnice vedoucí do Poplz. Z německy psaného textu účetních dokladů ze dne 13. listopadu 1740 zjišťujeme, že pražský sochař Antonín Braun, synovec význačného českého sochaře M. B. Brauna, na zakázku Karla z Dietrichsteina vytesal ke zdejší mlýnské strouze dvě kamenné sochy, Bolestnou Matku Boží a sv.Jana Evangelistu, za něž mu libochovický důchodní úřad vyplatil 50 fl. (zlatých rýnských).
Na týž den se dochovala zpráva o vyhotovení podstavců k oběma sochám kameníkem Johanem Gallaschem (Janem Kalašem) ze Zlonic, který za svou práci obdržel 30 zl.rýnských.
Socha sv.Jana Evangelisty je vysoká 191 cm. Na podstavci jsou znaky Karla z Dietrichsteina a jeho manželky, rozené z Khevenhülleru.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :